نویسنده = ���������� ���������� ������ ������
تحلیل سرعت روایت در منظومۀ مجنون و لیلی امیرخسرو دهلوی

دوره 12، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 271-289

10.30465/cpl.2022.5899

فریده طهماسی سرقلی؛ امیدوار مالملی؛ سید علی سهراب نژاد