نویسنده = ���������������� ���������������� ��������
تحلیل استعاره نیکی در مینوی خرد و گلستان سعدی، با رویکرد شناختی

دوره 12، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 77-106

10.30465/cpl.2021.5794

آناهیتا پرتوی؛ حسین قاسمی؛ مراد باقرزاده کاسمانی