نویسنده = �������������� ��������������
بررسی جایگاه مصادر و افعال کهن، کمیاب و متروک فارسی در فرهنگنامه قرآنی

دوره 13، شماره 1، مرداد 1401

مریم ایزدی؛ قربانعلی ابراهیمی؛ عطامحمد رادمنش