نویسنده = �������������� ����������������������
تحلیل کهن‌الگویی حکایت «جولاهه با مار» مرزبان‌‌نامه

دوره 4، شماره 3، مهر 1392، صفحه 141-154

.

قاسم صحرائی؛ نوش‌‌آفرین کلانتر