نویسنده = �������� ������ �������������� ����������
تحلیل انتقادی گفتمان صوفیانه در گلستان سعدی

دوره 5، شماره 3، آذر 1393، صفحه 87-120

نسرین فقیه ملک مرزبان؛ مرجان فردوسی