نویسنده = ���������� ���������� ������������
بررسی مفهوم تعارض و انواع آن در فن جواب در شعر فارسی از آغاز تا قرن ششم1

دوره 6، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 71-94

یدالله بهمنی مطلق؛ مرضیه مالکی


واژه‌‌های دارویی و درون‌‌مایه‌‌ها‌‌ی پزشکی در آثار عطار

دوره 4، شماره 3، مهر 1392، صفحه 29-49

.

یدالله بهمنی مطلق؛ محمدرضا تونی


بررسی و مقایسة ساختار زبانی چند اثر منثور عرفانی با محوریت کنوز‌الحکمه

دوره 3، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 15-36

یدالله بهمنی مطلق؛ محمد خدادادی