کلیدواژه‌ها = فردوسی
روایتی نو از تدوین حماسه‌ی ملی (شاه‌نامه)

دوره 6، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 115-145

علی محمدی؛ انتصار پرستگاری؛ فهیمه ارتقایی


مقایسة صفات و خویش‌کاری‌ها‌ی سروش در شاهنامه با متون مزدیسنی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 125-144

حسین حیدری؛ محدثه قاسم‌پور


بررسی و تحلیل بازتاب اساطیری آب در شاهنامة فردوسی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 69-86

اسحاق طغیانی؛ رحمان قربانی