کلیدواژه‌ها = نور
حکمت خسروانی در شاهنامه

دوره 13، شماره 1، مرداد 1401

10.30465/cpl.2021.6755

کاظم دزفولیان؛ آمنه عرفانی فرد


بازتاب/بازتولید مؤلفه‌های حکمت خسروانی در منطق‌الطیر عطار

دوره 13، شماره 1، مرداد 1401

10.30465/cpl.2022.6767

قدرت اله طاهری؛ محمود اسکندری


بررسی کارکردهای نشانه ـ معناشناختی نور بر اساس قصّه‌ای از مثنوی

دوره 5، شماره 3، آذر 1393، صفحه 121-148

ابراهیم کنعانی؛ عصمت اسماعیلی؛ حسن اکبری بیرق


بررسی تطبیقی ایزد باد با رستم و سهراب

دوره 3، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 67-88

ابوالقاسم رادفر؛ سامان قاسمی فیروزآبادی