کلیدواژه‌ها = عطار
بازتاب/بازتولید مؤلفه‌های حکمت خسروانی در منطق‌الطیر عطار

دوره 13، شماره 1، مرداد 1401

قدرت اله طاهری؛ محمود اسکندری


تحلیل بن‌مایه‌های گنوسی در مصیبت‌نامه عطار

دوره 12، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 1-30

10.30465/cpl.2021.5331

محدثه ابراهیم زاده؛ فرانک جهانگرد


واژه‌‌های دارویی و درون‌‌مایه‌‌ها‌‌ی پزشکی در آثار عطار

دوره 4، شماره 3، مهر 1392، صفحه 29-49

.

یدالله بهمنی مطلق؛ محمدرضا تونی