نمایه نویسندگان

آ

 • آبادیان، راضیه روش تصحیح متن در دیوان منوچهری دامغانی، به‌تصحیح محمد دبیرسیاقی و پیش‌نهادهایی درباب بعضی ابیات دیوان [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 1-25]
 • آبشیرینی، اسد کهن‌الگوی «نجات مرد به‌وسیلۀ زن» و ردّپای آن در روایات غنایی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 263-302]
 • آذرانداز، عباس اهمیت ادبی درخت آسوری [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 1-18]
 • آذرانداز، عباس پیشینة واژة ترجمان در زبان‌های ایرانی و کاربرد و معنای آن در شاهنامۀ فردوسی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-18]
 • آذرحزین، مهدی مقایسة کارکردهای بلاغی ندا در اسرارالتوحید و مقامات ژنده‌پیل «بر مبنای فرانقش اندیشگانی» [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-27]
 • آرم کان، حسن بررسی و مقایسۀ سه ترجمۀ کُردی رباعیات خیام [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-22]
 • آقابابایی خوزانی، زهرا نشانه‌های زیبایی پیکرین در ادب پارسی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 1-19]
 • آقاجانی، حمید کارکرد ماورائی اسطوره در بخش اساطیری شاهنامه [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 1-22]
 • آقایی میبدی، فروغ پیش‌درآمدی بر مطالعة روایت و روایت‌پژوهی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 1-19]
 • آموزگار، ژاله حماسه‌های رستم و خاندانش [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 59-72]
 • آیدنلو، سجاد تحقیقی دربارۀ مرغ افسانه‌ای، ققنوس [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 61-99]
 • آیدنلو، سجاد زنی که بهرام چوبین او را دید که بود؟ [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 19-52]

ا

 • ابراهیم زاده، محدثه تحلیل بن‌مایه‌های گنوسی در مصیبت‌نامه عطار [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 1-30]
 • ابراهیم زاده، محمدکاظم دستورمندی جملۀ ساده در نثر فنی (مطالعۀ موردی: منشآت خاقانی) [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 79-112]
 • ابراهیمی، شایسته طبقه‌‌بندی و ریشه‌یابی داستان‌های عاشقانة هزار و یک شب با رویکرد نقد ساختارگرایی تکوینی لوسین گلدمن [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 67-86]
 • ابراهیمی، قربانعلی شرح حال و بررسی سبک‌‌شناختی غزلیّاتِ دیوانِ سلطان احمد اویس جلایر [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 125-156]
 • ابراهیمی، قربانعلی بررسی جایگاه مصادر و افعال کهن، کمیاب و متروک فارسی در فرهنگنامه قرآنی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 25-59]
 • ابراهیمی، قربانعلی طبقه‌بندی و تحلیل ساحت‌های محتوایی اشعار میرزاعبدالله گرجی اصفهانی [دوره 14، شماره 1، 1402]
 • ابوالبشری، پیمان تبارشناسی باورهای ملامتیانِ نخستین در متون صوفیانه [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 1-18]
 • ابوالبشری، پیمان هویت مشترک تاریخیِ فنا و نیروانه در ادبیات صوفیان و بوداییان خراسان بزرگ [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 31-47]
 • احمدی، جمال بررسی دلایلِ رواجِ شعرِ فارسی در شهرِ سنندج از بنای این شهر، تا سقوط سلطنت پهلوی [دوره 14، شماره 1، 1402]
 • احمدی، محمد فانتزی شاه قهرمان ملی، قهرمان دینی: شیوه‌ای برای برقراری ارتباط با دربار در شعر مدیحه‌سرایان قرن پنجم و ششم [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 1-30]
 • ادراکی، زهرا تحلیل حکایت‌های بازنویسی شده کلیله و دمنه براساس انواع اقتباس [(مقالات آماده انتشار)]
 • ادیبان، فاطمه توصیف و تحلیل مضمون قربانی در اشعار بیدل [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 27-51]
 • ارتقایی، فهیمه روایتی نو از تدوین حماسه‌ی ملی (شاه‌نامه) [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 115-145]
 • اردستانی رستمی، حمیدرضا سخن‌گوی‌مردِ شاهنامه و پیشینه‌ی مانوی‌زروانی آن [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 1-21]
 • اردستانی رستمی، حمیدرضا چرا رستم از سوی مادر ضحّاک‌نژاد است؟ [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 1-21]
 • اردستانی رستمی، حمیدرضا لهراسپِ بیگانه، سگزیانِ ایرانی بررسیِ مفهومِ «ایرانیان» در مصراعِ «همه کشور ایرانیان را دِهَم» [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 53-83]
 • ارشی، صادق منظومۀ حماسی «رونقِ انجمن» و تأثیرپذیری آن از شاهنامه [(مقالات آماده انتشار)]
 • ازاری، ساناز مخاطب‌شناسی در غزلیّات حافظ شیرازی با تکیه بر نقش ترغیبی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 29-60]
 • اسپرغم، ثمین بررسی استعاره‌های «عشق» و «معشوق» در دوبیتی‌های عامیانه‌ی منطقه‌ی خراسان بر بنیاد نظریه‌ی استعاره‌ی شناختی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 1-26]
 • اسپرهم، داود مقایسۀ محتوایی مرصاد العباد نجم‌الدین رازی و حدیقة ‌الحقیقۀ سنایی غزنوی بر مبنای نظریة ترامتنیت [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 1-25]
 • اسپرهم، داود تأثیر و تأثرات متون عرفانی پارسی در مواجهه با ادب عُذری عرب [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 23-49]
 • اسپرهم، داوود مولانا و هویت انسانی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 1-20]
 • اسپرهم، داوود بحثی انتقادی درباره شطرنج و متعلقات آن در برخی شروح متون عرفانی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 113-130]
 • استاجی، ابراهیم فتوت‌نامة سلطانی؛ ضرورت تصحیح مجدد [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 1-22]
 • اسدی، فهیمه نور و ظلمت در حکمت خسروانی با متافیزیک هانری‌کُربن و عرفان بایزید بسطامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسدی لاری، حسنیه دمی با نامة نامی: معرفی، تصحیح، و نسخه‌‌شناسی منشآت خواندمیر [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 45-73]
 • اسکندری، محمود بازتاب/بازتولید مؤلفه‌های حکمت خسروانی در منطق‌الطیر عطار [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 441-469]
 • اسکویی، نرگس نقش القاگری هم‌خوان‌ها در نمود جنسیت در شهرآشوب‌های فارسی (مطالعۀ موردی: مهستی گنجوی و امیرخسرو دهلوی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسلامی، آزاده تا جزایر ناخودآگاه تحلیل پنج داستان از مثنوی [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 41-65]
 • اسلامی، آزاده راوی غیرقابل اعتماد در داستان شاه و کنیزک [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 23-42]
 • اسلامی، مهدی کاربست استعارۀ دستوری در تحلیل متون نمونه موردی: داستان حسنک وزیر [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 1-23]
 • اسماعیل پور، ابوالقاسم تحوّل صنعت قلب نحوی در متون ایرانی باستان و میانۀ غربی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 31-54]
 • اسماعیلی، عصمت بررسی کارکردهای نشانه ـ معناشناختی نور بر اساس قصّه‌ای از مثنوی [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 121-148]
 • اسماعیلی، محمدمهدی تحلیل کنش‌های سه‌گانه شخصیت‌های اساطیری در ساختار روایی داراب‌نامه طرسوسی از منظر اسطوره‌شناسی کنشگر ژرژ دومزیل [دوره 14، شماره 1، 1402]
 • اسماعیلی، مراد تحلیل بسامد چشمگیر اسلوب معادله در سبک هندی از چشم‌انداز نظریه‌ی تامس کوهن [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 25-62]
 • اسمعیلی، اصغر دیوان طالب؛ طالبِ تصحیح: پیشنهادهایی برای تصحیح ابیاتی از کلّیات اشعار طالب آملی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 49-76]
 • اسمعیلی، اصغر نگاهی دیگر به تصحیح ابیاتی از دیوان سوزنی سمرقندی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسمعیل‌یان آذری، زهرا نقش القاگری هم‌خوان‌ها در نمود جنسیت در شهرآشوب‌های فارسی (مطالعۀ موردی: مهستی گنجوی و امیرخسرو دهلوی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسمعیلی تازه‌کندی، اصغر مضمون‌سازی با برخی احجار کریمه در شعر شاعران سبک آذربایجانی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 25-53]
 • افاضل، راضیه بازتاب باورهای نجومی در خمسۀ خواجوی کرمانی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 53-76]
 • افروز، محمود بررسی ترجمۀ ضرب‌المثل‌های کهن پارسی: ارتقاء مدل بیکمن و کالو از رهگذر فرهنگ امثال سخن انوری [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • افشانی آقاجری، بهمن نقدی بر فرهنگ انجمن‌آرای ناصری [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 1-30]
 • افشین‌وفایی، محمد تصحیح ابیاتی از داستان فرود سیاوخش در شاهنامه [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 85-107]
 • اکبری، زینب اکبری تحلیل انتقادی گفتمان «مقامات» مشایخ صوفیه [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 73-97]
 • اکبری بیرق، حسن بررسی کارکردهای نشانه ـ معناشناختی نور بر اساس قصّه‌ای از مثنوی [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 121-148]
 • الهیان، لیلا مراعات‌النظیر و بازتعریف آن ( با رویکرد زبانشناسی نظام‌مند نقشگرا ) [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 63-89]
 • امامی، نصرالله بررسی و تبیین ضبط‌های چندگانۀ برخی ابیات در مجموعه اشعار رودکی با تکیه بر تصحیح نفیسی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 417-464]
 • امید بخش، علیرضا بررسی رابطۀ «خدایگان و رعیت» در آراء سیاسی سعدی از منظر تاریخ‌گرایی نو [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 91-124]
 • امیری، سیدمحمد بررسی تطبیقی کاربرد صفت‌های هنری در ایلیاد و ادیسۀ هومر و شاهنامۀ فردوسی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 23-44]
 • امیری، لیلا زبان اَلکَنان: بررسی و تحلیل مقایسه‌ای دو سرودۀ انوری و قاآنی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 97-114]
 • امینیان، معصومه معرّفی فرهنگِ مصرّحةالأسماء [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایران‌زاده، نعمت‌الله تاریخ جهانگشای جوینی و بررسی جنبه‌های تراژیک آن با رهیافت نوع‌شناسی ادبی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 1-14]
 • ایرانمنش، مریم شیوۀ داستان‌پردازی در سمک عیّار [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 31-43]
 • ایرانی، محمد تحلیل نحوی- معنایی «منادا» در مخالف‎خوانی‎های حافظ [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 69-78]
 • ایرج پور، محمد ابراهیم «هفده سلسله» حلقة مهمی از سلسله تالیفات جوانمردان [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 101-127]
 • ایزدی، مریم بررسی جایگاه مصادر و افعال کهن، کمیاب و متروک فارسی در فرهنگنامه قرآنی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 25-59]
 • ایشانی، طاهره سیر غزل مدحی در ادب فارسی (از سنایی تا حافظ) [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 1-27]
 • ایشانی، طاهره مناسبات خانوادگی مولانا از خلال مکتوبات [دوره 14، شماره 1، 1402]

ب

 • بابائی، اعظم معرفی منظومه‌های قضا و قدر فارسی و تحلیل آنها از منظر روایی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 171-194]
 • باباصفری، علی‌اصغر نقدی بر طوطی‌نامة عماد ‌بن محمد ‌الثغری، شرح و تصحیح شمس‌الدین آل احمد [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 1-14]
 • باباصفری، علی‌اصغر اختلاف رویکرد تأویلی نزد صوفیه و اسماعیلیه [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 1-23]
 • باقرزاده کاسمانی، مراد تحلیل استعاره نیکی در مینوی خرد و گلستان سعدی، با رویکرد شناختی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 77-106]
 • باقری، لیلا شرح حال و بررسی سبک‌‌شناختی غزلیّاتِ دیوانِ سلطان احمد اویس جلایر [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 125-156]
 • باقری، معصومه پیشینة واژة ترجمان در زبان‌های ایرانی و کاربرد و معنای آن در شاهنامۀ فردوسی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-18]
 • باقریان هکانی، زهرابتول بررسی سبک‌شناسانه‌ی فرایندهای فن مناظره بر اساس نظریه‌ی نقش‌گرای هلیدی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 61-85]
 • باقری حسن کیاده، معصومه نشانه‌های اساطیری گیو در شاهنامه [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 1-18]
 • باقری خلیلی، علی اکبر مخاطب‌شناسی در غزلیّات حافظ شیرازی با تکیه بر نقش ترغیبی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 29-60]
 • بامشکی، سمیرا سیر داستان‌‌های درونه‌‌ای در ادبیات فارسی تا پایان قرن نهم [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 27-53]
 • بایزیدی، قادر حکایت شیخ صنعان: بازگشتِ موقتِ امر سرکوب‎شده و تثبیت امر هنجاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • بتلاب اکبرآبادی، محسن تحلیل کیفیت عرفانیِ زبان در منظومه‌های عطار [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 1-23]
 • بختیاری، مریم گواه‌نمایی در شاهنامه [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 87-122]
 • براتلو، فاطمه درآمدی بر تقسیم کارِ طبقاتی به عنوان نمودی از مفهوم عدالت در شاهنامه فردوسی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 1-20]
 • برامکی، اعظم عروس مهاجر تثبیت هویت ‌‌فرهنگی «خود» در سرزمین میزبان از طریق فرایند دیگری‌‌سازی در منظومۀ خسرو ‌‌و‌‌ شیرین نظامی [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 1-24]
 • بردی پور، آی ناز بازنمایی طبقاتِ عرفا در تذکره‌الاولیاء: ریاضت به مثابۀ سلیقه و مصرف [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 1-30]
 • برزی، اصغر نامجویی در شاهنامه [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 111-126]
 • برهان، بهزاد تحلیلِ عبارتی مبهم در تاریخ جهانگشای جوینی (پیشنهادی برای ضبط عبارت «یک نفس بیکار نفسی») [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 19-26]
 • برهانی، حجت طرزهای شعری نزد قدما بررسی رویکردهای سبک‏شناسانة تذکره‏نویسان دورة صفوی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 23-45]
 • بزرگ بیگدلی، سعید نمودهای برجستة هویت ایرانی در تاریخ جهانگشای جوینی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 53-68]
 • بزرگ بیگدلی، سعید درآمدی بر تعامل میان ادبیات کلاسیک عرفانی با سینمای معناگرا (با تأکید بر تحلیل ظرفیت‏های نمایشی رساله‏ی حی بن یقظان ابن سینا) [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 21-40]
 • بزرگ بیگدلی، سعید تحلیل شخصیت‌ رستم و اسفندیار بر اساس عنصر کشمکش [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 283-317]
 • بزرگ بیگدلی، سعید پژوهشی در اشعار نویافته جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی [دوره 14، شماره 1، 1402]
 • بساک، حسن دمی با نامة نامی: معرفی، تصحیح، و نسخه‌‌شناسی منشآت خواندمیر [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 45-73]
 • بشری، جواد برخی ابیات فارسی از سدۀ چهارم و اوایل سدۀ پنجم هجری در چند مأخذ کهن [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 129-154]
 • بصیری، محمدصادق تحقیقی در احوال شمس کاشی و شهنامه چنگیزی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 91-111]
 • بگ‌جانی، عباس تأملی در کلمات‌الشعرا [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 123-146]
 • بهاری سقالکساری، ارسلان استقلال سیاسی و اقتصادی خاندان رستم و نقضی بر نظریه‌ی گفتمان «استبداد شرقی» [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 327-346]
 • بهمنی، کبری ارتباط بینامتنی دیوان حافظ و آثار روزبهان بقلی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 47-69]
 • بهمنی مطلق، یدالله بررسی و مقایسة ساختار زبانی چند اثر منثور عرفانی با محوریت کنوز‌الحکمه [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 15-36]
 • بهمنی مطلق، یدالله واژه‌‌های دارویی و درون‌‌مایه‌‌ها‌‌ی پزشکی در آثار عطار [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 29-49]
 • بهمنی مطلق، یدالله بررسی مفهوم تعارض و انواع آن در فن جواب در شعر فارسی از آغاز تا قرن ششم1 [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 71-94]
 • بیدکی، هادی تاریخ ادبیات در تاریخ (مطالعة موردی: منابع تاریخی قرن دهم) [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 69-92]
 • بیگدلو، میلاد بررسیِ انتقادیِ ترجمۀ کتابِ اطباق‌الذهب به همراهِ معرّفی و ارزیابیِ دست‌نوشتی کهن و نویافته از این ترجمه [(مقالات آماده انتشار)]

پ

 • پارساپور، زهرا تأملی بر داستان حُسن و دل سیبک نیشابوری [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 15-31]
 • پارساپور، زهرا اقسام و توابع مسمط در شعر فارسی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 39-62]
 • پارساپور، زهرا «سفر» و اهداف و آداب آن در نزد صوفیان از قرن اول تا قرن نهم ه. ق. [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 163-189]
 • پازوکی، شهرام «خویش را سنّى نماید از ضلال» حقیقت سنّت و سنّت حقیقى در مثنوى مولوی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 1-18]
 • پاک‌‌نهاد، محمد وحدت «ساختاری ـ واژگانی» جمله‌‌های همسانی (پیوسته)، یکی از الگوهای نحوی موسیقی‌‌آفرین در مثنوی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 47-67]
 • پاک نهاد، محمد تحلیل حاکمیت تقدیر در شاهنامۀ فردوسی بر اساس کردارهای فراطبیعی آینده خوانی و پیشگویی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 109-151]
 • پرتوی، آناهیتا تحلیل استعاره نیکی در مینوی خرد و گلستان سعدی، با رویکرد شناختی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 77-106]
 • پرتوی راد، طیبه تحلیل ظرفیت‌های پویانمایی (انیمیشنی) حکایت «اسب آبنوس» هزار و یک شب [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 147-171]
 • پرستگاری، انتصار روایتی نو از تدوین حماسه‌ی ملی (شاه‌نامه) [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 115-145]
 • پرهیزکار، شیما کارکرد فرهنگ و زبان عامه در تکوین گفتارنوشت‌های عرفانی (بر اساس معارف بهاء ولد، معارف ترمذی، معارف سلطان‌ولد) [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 291-319]
 • پریزاد، حسین بازتاب اندیشۀ اسطوره‌‌ای جادو در غزلیات مولوی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 1-25]
 • پشابادی، یدالله اندیشه‌ی شعرفرزندخواندگی در سنت ادبیِ اسلامی-ایرانی با تکیه بر ادبیات کردی [دوره 14، شماره 1، 1402]
 • پشت دار، علی محمد جستجو در احوال و آثار درویش اشرف مراغی و ضرورت تصحیح کلیّات اشعاراو [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 385-418]
 • پورحیدری، روح الله تأثیر فن خطابه در شکل‌گیری قصیده با نظر به قصاید سبک خراسانی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 155-175]
 • پورشبانان، علیرضا درآمدی بر تعامل میان ادبیات کلاسیک عرفانی با سینمای معناگرا (با تأکید بر تحلیل ظرفیت‏های نمایشی رساله‏ی حی بن یقظان ابن سینا) [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 21-40]
 • پورشبانان، علیرضا اقتباس سینمایی از آثار غنایی ادبیات کلاسیک فارسی با تأکید بر وجوه نمایشی سندبادنامه ظهیری سمرقندی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 1-21]
 • پور علی، منیژه کارکرد ماورائی اسطوره در بخش اساطیری شاهنامه [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 1-22]
 • پورمختار، محسن بیاض و سواد سیرجانی در سفینة تبریز [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 37-48]
 • پورنامداریان، تقی شرح ابیاتی از دیوان شمس بر اساس مثنوی معنوی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 33-45]
 • پورنامداریان، تقی تأثیر گزینش ادبی در سبک با تأکید بر دیدگاه پاول سیمپسون [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 69-93]
 • پورنامداریان، تقی آینه؛ جنگ‌ابزاری ناشناخته در آوردگاه [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 45-65]
 • پورنامداریان، تقی بی‌نظمی زمانی در منظومۀ خسرو و شیرین نظامی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 1-22]
 • پورنامداریان، تقی شعرستیزی در عهد صفوی: زمینه‌ها، علل و مصادیق (بر اساس مفاهیم تحلیل گفتمان) [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 23-45]
 • پورنامداریان، تقی بازخوانی تصویرهای ادبی در غزلیات شمس از دیدگاه زیبایی شناسی تصویر در سینما [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 43-79]
 • پورنامداریان، تقی تحلیل سبکی روضة الکتّاب با تکیه بر مقایسۀ تحیّات و دعوت‌نامه‌ها [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 131-153]
 • پورنامداریان، تقی جایگاه قدسی شعر مولوی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 91-108]
 • پیرانی، منصور ادبیات تطبیقی در ایران، نظریه در فرانسه (ادبیات تطبیقی از عمل تا نظر) [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 157-181]
 • پیرحیاتی، زهرا «عناصر مضمون آفرین در پنجاه غزل برگزیده از بیدل‌« [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 41-68]

ت

 • تاج بخش، پروین « صکوک‌الدلیل حماسه‌ای مضحک به تقلید از شاهنامه » [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 347-370]
 • ترکاشوند، مریم تحلیل نحوی- معنایی «منادا» در مخالف‎خوانی‎های حافظ [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 69-78]
 • ترکمنی‌آذر، پروین بازنمایی داعیه‌های سیاسی، مذهبی، و فرهنگی حاکمیت صفویان در داستان عامیانة حسین‌کرد شبستری [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 173-202]
 • ترکی هرچگانی، محمد رضا تشخُّص ادبی در دیدگاه ادیبان مسلمان [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 27-52]
 • تسنیمی، علی فتوت‌نامة سلطانی؛ ضرورت تصحیح مجدد [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 1-22]
 • تسنیمی، علی نقد کهن‌الگوی مادر مثالی در گرشاسب‌نامه [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 111-137]
 • تشکری، منوچهر بررسی و تحلیل کارکرد حُسن‌طلب در قالب‌های شعر فارسی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 55-92]
 • تقوی، علی تأثیر و حضور شاهنامه در برخی از هنرهای ایرانی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 1-13]
 • تقوی، محمد خاندان بهبهانی و گفتمان تصوف‌ستیزی در دوره قاجار [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 471-497]
 • تونی، محمدرضا واژه‌‌های دارویی و درون‌‌مایه‌‌ها‌‌ی پزشکی در آثار عطار [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 29-49]

ج

 • جباری، سمیه تقابل‏سازی با کلان‏نماد «باز» در مثنوی و غزلیات شمس [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 203-245]
 • جبّاری، نجم الدّین تقابل جهان‌شناختی «هنر» با «جادو» در شاهنامه(با تکیه بر داستان فریدون و ضحّاک) [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 19-38]
 • جبّاری، نجم الدّین پیشنهادی برای طبقه‌بندی قالب‌های شعری ادب فارسی بر پایۀ نگرش پیشینیان [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 21-49]
 • جعفری، سیاوش بررسی بیت‌هایی از شاهنامه در ویرایش جلال خالقی مطلق [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 49-66]
 • جعفری، سیاوش سفینه ی تبریز و چند پیش نهادِ تازه در ویرایش شاهنامه [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 23-39]
 • جعفری نیک، کاظم بررسی و تحلیل کارکرد حُسن‌طلب در قالب‌های شعر فارسی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 55-92]
 • جقتایی، صادق آسیب‌شناسی و توصیف رهیافت‌های نقدی در تذکرۀ تحفۀ سامی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 41-63]
 • جلالی، محمد امیر تأثیر و تأثرات متون عرفانی پارسی در مواجهه با ادب عُذری عرب [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 23-49]
 • جلالی، محمد امیر بررسی رابطۀ «خدایگان و رعیت» در آراء سیاسی سعدی از منظر تاریخ‌گرایی نو [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 91-124]
 • جمشیدی، رضا کهن‌الگوی «نجات مرد به‌وسیلۀ زن» و ردّپای آن در روایات غنایی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 263-302]
 • جهادی، سیدامیر ترسّل در عصر تیموری [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 75-98]
 • جهاندیده، رعنا باید و نبایدهای اخلاق فردی و اجتماعی در مخزن‌الاسرار ( با رویکرد تاریخ اجتماعی) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 223-255]
 • جهانگرد، فرانک نقد کهن‌الگویی حکایت «پادشاه و برهمنان» در کلیله و دمنه [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 25-40]
 • جهانگرد، فرانک شعرستیزی در عهد صفوی: زمینه‌ها، علل و مصادیق (بر اساس مفاهیم تحلیل گفتمان) [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 23-45]
 • جهانگرد، فرانک تحلیل بن‌مایه‌های گنوسی در مصیبت‌نامه عطار [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 1-30]
 • جودکی عزیزی، اسدالله پژوهشی در الگوی هشت‌بهشت در دو حوزه‌ی ادبیات و معماری [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 89-110]
 • جوکار، منوچهر بررسی روابط قدرت حکومت، عشق و سرمایه در داستان ویس و رامین [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 183-207]

چ

 • چالاک، سارا وادی مجهول (بررسی نمادهای حکایت شاه و کنیزک از رهگذر تطبیق آن با داستان‌های شیخ سمعان، سیذارتا و داستان زندگی مولانا) [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 79-97]
 • چترایی، مهرداد طبقه‌بندی و تحلیل ساحت‌های محتوایی اشعار میرزاعبدالله گرجی اصفهانی [دوره 14، شماره 1، 1402]
 • چمنی نمینی، زهرا مقایسۀ محتوایی مرصاد العباد نجم‌الدین رازی و حدیقة ‌الحقیقۀ سنایی غزنوی بر مبنای نظریة ترامتنیت [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 1-25]

ح

 • حاج رحیمی، فاطمه تاثیر ارواح مردگان بر کردار قهرمان در منظومه‌های حماسی (گیل گمش، ایلیاد، ادیسه، انه اید، شاهنامه، بهمن نامه، شهریارنامه) [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 169-193]
 • حاجیان، خدیجه وجود هرمنوتیک فلسفی در شعر حافظ؛ تأملی هستی‌شناسانه [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 95-111]
 • حاجیانی، فرخ بررسی انتقادی نظام سه‌بنی ژرژ دومزیل در شاهنامه و مهابهارت [(مقالات آماده انتشار)]
 • حاجی پور، نادیا بررسی و مقایسه مهم‌ترین مضامین اخلاقی اندرزهای فارسی خسرو انوشیروان با اندرزهای فارسی میانه [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 357-389]
 • حاجی مزدارانی، مرتضی معرّفی فرهنگِ مصرّحةالأسماء [(مقالات آماده انتشار)]
 • حدادی، الهام سفر به جهان زشت‌رویی کوش با تغییر پیرنگ گفتمان روایی کوش‌نامه از ژانر حماسی به ژانر عرفانی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 99-123]
 • حری، ابوالفضل سنخ شناسی و بررسی الگوهای ساختاری تیپ ابلهان در قصه های عامیانه طنزآمیز ایرانی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 23-40]
 • حسن‌زاده میر‌علی، عبدالله بن‌مایه‌های لذّت‌گرایی در شاهنامه و تأثیرپذیری از افکار اپیکوریستی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 25-38]
 • حسن آبادی، محمود توصیف و تحلیل مضمون قربانی در اشعار بیدل [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 27-51]
 • حسن‌پور، هیوا چراغ‌‌های مُرده نقدی بر تصحیح دیوان بیدل دهلوی از اکبر بهداروند [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 11-27]
 • حسن‌پور، هیوا تا جزایر ناخودآگاه تحلیل پنج داستان از مثنوی [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 41-65]
 • حسن پور، هیوا بی‌نظمی زمانی در منظومۀ خسرو و شیرین نظامی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 1-22]
 • حسن پور، هیوا راوی غیرقابل اعتماد در داستان شاه و کنیزک [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 23-42]
 • حسن زاده نیری، محمدحسن راوی غیرقابل اعتماد در داستان شاه و کنیزک [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 23-42]
 • حسن زاده نیری، محمدحسن شادی و خوشبختی در متن‌های باستانی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسنی، حسین تأملی در نامه‌های عین‌القضات همدانی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 1-10]
 • حسنی جلیلیان، محمدرضا سیر آتش از اسطوره تا عرفان (ریشه‌های اسطوره‌ای نمادهای مربوط به آتش در عرفان) [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 27-51]
 • حسین، سید ابوالقاسم واکاوی نقش عواطف در فهم آثار هنری با تکیه بر مثنوی معنوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسین‎زاده هرویان، فاطمه ریشه‎یابی دگرگونی‌های فکری و رفتاری تصوف مکتبی تا قرن نهم هجری قمری [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 55-69]
 • حسینی، توفیق تحلیل عرفانی اسطورة مانوی سفر هرمزدبغ به سرزمین تاریکی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 371-398]
 • حسینی، زهرا سادات درک متون کهن روایی فارسی با راهبرد نگاشت داستانی با تکیه بر کلیه و دمنه [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 105-125]
 • حسینی، مریم مقایسۀ تطبیقی ساختار روایت معراج پیامبر (ص) در تفاسیر و معراجنامه‌های فارسی از معراجنامۀ ابن عباس تا معراجنامة ایلخانی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 257-293]
 • حسینی سروری، نجمه تحلیل انتقادی گفتمان قصیده‌ای از سنایی غزنوی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 67-89]
 • حسینی وردنجانی، سید محسن تشخُّص ادبی در دیدگاه ادیبان مسلمان [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 27-52]
 • حق ‏نظر، عبدالصمد بررسی تطبیقی اصول روایت در تاریخ بیهقی و تاریخ بلعمی [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 99-122]
 • حقایقی، سید عباس واکاوی نقش عواطف در فهم آثار هنری با تکیه بر مثنوی معنوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حکیم، عبدالله تاریخ جهانگشای جوینی و بررسی جنبه‌های تراژیک آن با رهیافت نوع‌شناسی ادبی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 1-14]
 • حیات داوودی، فاطمه بررسی روابط قدرت حکومت، عشق و سرمایه در داستان ویس و رامین [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 183-207]
 • حیاتی، زهرا بررسی دلالت‌‌های ضمنی گفت‌وگو در داستان رستم و اسفندیار از دیدگاه علم معانی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 21-45]
 • حیاتی، زهرا بازخوانی تصویرهای ادبی در غزلیات شمس از دیدگاه زیبایی شناسی تصویر در سینما [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 43-79]
 • حیاتی، زهرا تقابل‏سازی با کلان‏نماد «باز» در مثنوی و غزلیات شمس [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 203-245]
 • حیدرنیای راد، زهره تحلیل اسطورة سیمرغ در شاهنامة فردوسی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 47-70]
 • حیدری، حسن کارآگهان و کارآگهی در شاهنامه فردوسی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 239-270]
 • حیدری، حسین مقایسة صفات و خویش‌کاری‌ها‌ی سروش در شاهنامه با متون مزدیسنی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 125-144]
 • حیدری، علی سیر آتش از اسطوره تا عرفان (ریشه‌های اسطوره‌ای نمادهای مربوط به آتش در عرفان) [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 27-51]
 • حیدری، غلامرضا کاربرد ادبی و هنری حرفِ «الف» در منظومه‌های دو داستان‌سرای بزرگ منظومه‌های غنایی، نظامی، و جامی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 53-81]
 • حیدریان، اکبر ابهام و ابهام‌آفرینی در تلمیحات اسطوره‌ای، حماسی، و عیسوی دیوان خاقانی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 83-107]
 • حیدریان، اکبر تصحیح چند خطا و لغزش در دانشنامۀ حکیم میسری [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 157-181]

خ

 • خاتمی، احمد بررسی و مقایسۀ دو تصویر در بوف کور و طوطی‌نامه [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 51-62]
 • خادمی، نرگس تغییرات الگوی روایی منظومه‌های پهلوانی بعد از شاهنامه (با تأکید بر روایت سام‌نامه) [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 41-68]
 • خاوریچ، جنیتا بلبلستان فوزی موستاری در گفتگوی بینامتنیتی با آثار کلاسیک ادبیات فارسی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 23-52]
 • خجسته، فرامرز بازشناسی معنای عشق در گفتمان قصه بلند عامیانه داراب‌نامه طرسوسی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 499-523]
 • خدادادی، محمد بررسی و مقایسة ساختار زبانی چند اثر منثور عرفانی با محوریت کنوز‌الحکمه [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 15-36]
 • خدایار، ابراهیم تکثر معنی و دگردیسی سیمای بیدل در محیط‏های ادبیِ آسیای مرکزی (1870-1991م) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 177-198]
 • خدایار، ابراهیم نسوی و اعتبار روایت‌های وی (ارزیابی جلوه‌های راوی کم‌اعتبار در برخی از روایت‌های نسوی از زندگی جلال‌الدین خوارزمشاه) [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 51-76]
 • خطیبی، ابوالفضل بیت‌های شاهنامه در کتاب خلق‌الانسانِ بیان الحقِ نیشابوری [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 153-168]
 • خمسه، شروین تحلیل کنش‌های سه‌گانه شخصیت‌های اساطیری در ساختار روایی داراب‌نامه طرسوسی از منظر اسطوره‌شناسی کنشگر ژرژ دومزیل [دوره 14، شماره 1، 1402]
 • خواجه‌ایم، احمد نقد کهن‌الگوی مادر مثالی در گرشاسب‌نامه [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 111-137]
 • خواجه پور، فریده نقش شاعرانگی ذهن در آثار تصحیحی زنان بر اساس نظریه رونالد واردف [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 427-453]
 • خیرخواه، سعید بررسی دیدگاه عین‌القضات در بارۀ شعر و بررسی اشعار فارسی آثار او [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 131-158]

د

 • داداشی، حسین نقش القاگری هم‌خوان‌ها در نمود جنسیت در شهرآشوب‌های فارسی (مطالعۀ موردی: مهستی گنجوی و امیرخسرو دهلوی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • داراب پور، عیسی بوطیقای روایت در منظومه‌های عاشقانۀ رمزی و تمثیلی بر اساس الگوی ولادیمیر پراپ [دوره 14، شماره 1، 1402]
 • دالوند، حمیدرضا رسالة علمای اسلام؛ یک متن و چند روایت [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 145-159]
 • دالوند، یاسر تبیین اهمیّت جنبه‌های بلاغی در تصحیح متون (با تکیه بر صنعت ایهام) [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 93-115]
 • دالوند، یاسر ایهام تناسب بر پایة اصطلاحات تیراندازی و کمانداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • داور‌پناه، امیر پیوند اندیشه و کلام مولوی با معارف و تعالیم صوفیان [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 21-46]
 • داوری گراغانی، زهرا وجود هرمنوتیک فلسفی در شعر حافظ؛ تأملی هستی‌شناسانه [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 95-111]
 • داوودی، ریحانه سبک‌شناسی مکاتیب سنائی غزنوی، نمایندة نثر دورة گذار [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 51-72]
 • دری، نجمه پژوهشی در اشعار نویافته جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی [دوره 14، شماره 1، 1402]
 • درّی، زهرا نقش و کارکرد بن‌مایه‌های توصیفی در منظومة ویس و رامین [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 19-44]
 • دزفولیان، کاظم کارکرد نماد در حکایتی از هفت‏پیکر [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 47-66]
 • دزفولیان، کاظم نگاه مولانا به طبیعت در غزلیات شمس تبریزی [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 63-83]
 • دزفولیان، کاظم حکمت خسروانی در شاهنامه [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 247-281]
 • دسپ، سید‌علی تاریخ جهانگشای جوینی و بررسی جنبه‌های تراژیک آن با رهیافت نوع‌شناسی ادبی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 1-14]
 • دشتی، صابره بررسی بن‌مایه‌های بهارانه در شعر فارسی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 77-110]
 • دشتی، مصطفی بررسی بن‌مایه‌های بهارانه در شعر فارسی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 77-110]
 • دلشاد، شهرام تحلیل تکنیک توازی در حکایت ملک شهرمان و پسرش قمرالزمان در هزار و یک شب [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 107-125]
 • دهش، لیلا جستجو در احوال و آثار درویش اشرف مراغی و ضرورت تصحیح کلیّات اشعاراو [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 385-418]
 • دهقان، سجاد بررسی و تبیین ضبط‌های چندگانۀ برخی ابیات در مجموعه اشعار رودکی با تکیه بر تصحیح نفیسی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 417-464]

ذ

 • ذوالفقاری، حسن بررسی و تحلیل نمایشهای بارانخواهی و بارانخوانی در ادبیات عامۀ ایران (باتکیه بر نمایشهای کوسهگردی و عروس باران) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 81-109]
 • ذوالفقاری، داریوش نقد بلاغی بیت معروفی از شاهنامه [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 15-27]
 • ذوالفقاری، داریوش بررسی تطبیقی دو چاپ متفاوت از شاهنامۀ فردوسی بر مبنای علم معانی [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 45-56]

ر

 • رادفر، ابوالقاسم تأثیر و حضور شاهنامه در برخی از هنرهای ایرانی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 1-13]
 • رادفر، ابوالقاسم زیباشناسی شر بررسی تطبیقی جایگاه شر در نگاه فردوسی و شکسپیر با توجه به داستان «ضحاک ماردوش» و نمایشنامۀ «مکبث» [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 29-52]
 • رادفر، ابوالقاسم بازتاب شاهنامه در تاریخ جهانگشای جوینی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 101-112]
 • رادفر، ابوالقاسم بررسی تطبیقی ایزد باد با رستم و سهراب [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 67-88]
 • رادفر، ابوالقاسم مضمون‌سازی با برخی احجار کریمه در شعر شاعران سبک آذربایجانی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 25-53]
 • رادفر، ابوالقاسم بررسی بیت‌هایی از شاهنامه در ویرایش جلال خالقی مطلق [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 49-66]
 • رادفر، ابوالقاسم چراغ‌‌های مُرده نقدی بر تصحیح دیوان بیدل دهلوی از اکبر بهداروند [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 11-27]
 • رادفر، ابوالقاسم وحدت «ساختاری ـ واژگانی» جمله‌‌های همسانی (پیوسته)، یکی از الگوهای نحوی موسیقی‌‌آفرین در مثنوی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 47-67]
 • رادفر، ابوالقاسم شناخت‌نامه و معرفی توصیفی آثار خواجه حسین ثنایی مشهدی [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 85-111]
 • رادفر، ابوالقاسم فرهنگ‌نویسی فارسی در هند جنوبی (دکن) [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 57-70]
 • رادفر، ابوالقاسم نقدی بر فرهنگ انجمن‌آرای ناصری [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 1-30]
 • رادفر، ابوالقاسم سفر به جهان زشت‌رویی کوش با تغییر پیرنگ گفتمان روایی کوش‌نامه از ژانر حماسی به ژانر عرفانی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 99-123]
 • رادفر، ابوالقاسم مقایسۀ عیار دانش با انوار سهیلی و کلیله و دمنه بر اساس تصحیحی نو با تکیه بر پنج نسخۀ موجود در ایران و چاپ سنگی تاجیکستان [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 27-58]
 • رادفر، ابوالقاسم درآمدی بر مطالعات مولانا و شمس پژوهی در کشورهای انگلیسی زبان [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 19-29]
 • رادفر، ابوالقاسم اقسام و توابع مسمط در شعر فارسی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 39-62]
 • رادفر، ابوالقاسم واکاوی کاربرد معانی حرف اضافة «از» تا پایان قرن ششم (مطالعة موردی در چهار‏کتاب: تاریخ بلعمی، تاریخ بیهقی، قابوس‌نامه و جامع‌‌الحکمتین) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 331-359]
 • رادفر، ابوالقاسم نگاهی تطبیقی به ساختار و تقسیم‌بندی مصادر در دو فرهنگ لغت «بحر عجم» و «المعجم الوجیز» [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 257-276]
 • رادفر، سعید در باب معاصرستیزی و معاصرگرایی (جدال گذشته و اکنون ادبی در تذکرة‌الشعراء و مجالس‌النفایس) [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 107-130]
 • رادمنش، عطامحمد بررسی جایگاه مصادر و افعال کهن، کمیاب و متروک فارسی در فرهنگنامه قرآنی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 25-59]
 • راستگو، سید محمد بررسی دیدگاه عین‌القضات در بارۀ شعر و بررسی اشعار فارسی آثار او [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 131-158]
 • راشد محصّل، محمد‌تقی بررسی عناصر داستانی در متن پهلوی کارنامة اردشیر بابکان [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 1-24]
 • راشدمحصّل، محمدرضا ریشه‎یابی دگرگونی‌های فکری و رفتاری تصوف مکتبی تا قرن نهم هجری قمری [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 55-69]
 • ربانی، پروین بررسی دیدگاه عین‌القضات در بارۀ شعر و بررسی اشعار فارسی آثار او [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 131-158]
 • ربیع، علی واکاوی کاربرد معانی حرف اضافة «از» تا پایان قرن ششم (مطالعة موردی در چهار‏کتاب: تاریخ بلعمی، تاریخ بیهقی، قابوس‌نامه و جامع‌‌الحکمتین) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 331-359]
 • رجبی، رقیه خواب در شاهنامه [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 73-92]
 • رجبی، زهرا «ردیف و کارکردهای آن در شعر شاعران حوزه ادبی عراق» [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 69-96]
 • رجبی، زهرا بررسی تطبیقی تلمیح در بلاغت فارسی و انگلیسی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 115-139]
 • رحیمی، امین نقد ‌تطبیقی- تحلیلی دو شرح شبه‌قارّه‌ای دیوان حافظ (شرح‌عرفانی غزل‌های‌حافظ و بحرالفراسه‌اللآفظ فی‌شرح دیوان خواجه حافظ) [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 1-28]
 • رحیمی، محمود آنچه جرجانی از استعارۀ مفهومی نمی‌گوید [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 367-384]
 • رستمی، سمیرا معرفی و بررسی نسخه‌ای ناشناخته و بی‌نظیر از تاریخ نگارستان احمد غفاری [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 91-109]
 • رسمی، سکینه بررسی تطبیقی نقش اسطوره‌ای «آب» در داستان کوراوغلو با شاهنامة فردوسی و روایات شفاهی آن [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 51-77]
 • رسمی، عاتکه بررسی تطبیقی نقش اسطوره‌ای «آب» در داستان کوراوغلو با شاهنامة فردوسی و روایات شفاهی آن [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 51-77]
 • رشیدی، محمد نگاه مولانا به طبیعت در غزلیات شمس تبریزی [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 63-83]
 • رشیدی، مرتضی شرح حال و بررسی سبک‌‌شناختی غزلیّاتِ دیوانِ سلطان احمد اویس جلایر [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 125-156]
 • رضایی، احمد بررسی،تحلیل و نقد حماسی‌های دینی از قرن یازدهم تا چهاردهم هجری قمری با تأکید بر اردیبهشت‌نامه ، شهنشاه‌نامه، مقامات حسینی [دوره 14، شماره 1، 1402]
 • رضایی، رمضان بررسی تطبیقی مقاصد بلاغی اسلوب ندا در شعر حافظ و ابن فارض [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 53-77]
 • رضایی، مهسا پژوهشی در اشعار نویافته جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی [دوره 14، شماره 1، 1402]
 • رضایی اردانی، فضل الله تحلیل تطبیقی نقش سی مرغ در اساطیر ایران با نقش عقاب و ققنوس در اساطیردیگر تمدن‌های باستانی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 111-128]
 • رضایی جمکرانی، احمد بررسی، تحلیل و نقد طبقه‌بندی استعاره در آثار بلاغی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 141-166]
 • رضایی جمکرانی، احمد کاربست استعارۀ دستوری در تحلیل متون نمونه موردی: داستان حسنک وزیر [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 1-23]
 • رضایی دشت ارژنه، محمود بررسی انتقادی نظام سه‌بنی ژرژ دومزیل در شاهنامه و مهابهارت [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضوانیان، قدسیه بررسی لحن در تاریخ بیهقی [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 113-139]
 • رفایی قدیمی مشهد، رضا ساختارهای شرطی گلستان سعدی و کارکردهای بلاغی- معنایی آن‌ها [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 167-190]
 • رفیعی، یدالله بررسی تطبیقی مقاصد بلاغی اسلوب ندا در شعر حافظ و ابن فارض [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 53-77]
 • رمضانی، مهدی بحثی انتقادی درباره شطرنج و متعلقات آن در برخی شروح متون عرفانی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 113-130]
 • رهبان، سیده کوثر بررسی چند شگرد نحوی در غزلیات بیدل دهلوی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 113-132]
 • روح‌الامینی، محمود عوامل چشم‌زخم در شعر شاعران فارسی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 93-110]
 • روحانی، رضا بررسی زمینه‌های رشد خودکامگی در مدایح فارسی (از دورة سامانیان تا دورة سلجوقیان) [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 209-237]
 • روحانی راوری، زهرا تحلیل شخصیت‌ رستم و اسفندیار بر اساس عنصر کشمکش [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 283-317]
 • رودگر، محمد واقع‌نمایی حکایات کرامات؛ تعلیل کرامات و ادله واقع‌نمایی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 79-103]
 • رویانی، وحید مقایسه ویژگی‌های شاه در شاهنامه فردوسی با رئیس مدینه فاضله فارابی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 195-219]
 • ریحانی، آتنا مقایسة مفهوم انسان در اندیشه‌های ناصرخسرو و فلوطین [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 97-113]
 • ریحانی نیا، پیمان تحلیل نمود نحویِ روایت در خسرو و شیرینِ نظامی، مجنون و لیلیِ دهلوی و نل و دمنِ فیضی براساس نظریۀ تودوروف. [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 319-349]

ز

 • زارعان، احمدرضا بررسی،تحلیل و نقد حماسی‌های دینی از قرن یازدهم تا چهاردهم هجری قمری با تأکید بر اردیبهشت‌نامه ، شهنشاه‌نامه، مقامات حسینی [دوره 14، شماره 1، 1402]
 • زارع جیرهنده، سارا مقایسة منطق الطیر عطار نیشابوری با رسالة الطیر ابن سینا [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 113-136]
 • زحمتکش، نسیم سیر داستان‌‌های درونه‌‌ای در ادبیات فارسی تا پایان قرن نهم [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 27-53]
 • زرقانی، سید مهدی سبک‌شناسی مکاتیب سنائی غزنوی، نمایندة نثر دورة گذار [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 51-72]
 • زرقانی، سید مهدی افسانه صوفی ستیزی فقیهان (نگاهی تبارشناسانه به نزاع میان فقیهان و صوفیان در دروه قاجار) [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 335-358]
 • زرقانی، سیدمهدی تاریخ ادبیات در تاریخ (مطالعة موردی: منابع تاریخی قرن دهم) [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 69-92]
 • زرینی، علی سبک‌شناسی لایه نحوی در داستان‌ قِران حبشی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 159-194]
 • زلجیچ، احمد شکرالله رومی و کتاب او بهجة التواریخ [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 163-184]
 • زمان وزیری، محمدامین معانی نحو، اساس بلاغت در سیرالملوک نظام‌المک (تبیین غلبة معانی نحو بر بیان و بدیع در شکل‌گیری نظام بلاغی سیرالملوک) [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 191-213]
 • زندی، حاتم بررسی عناصر داستانی در حکایات «جانور محور» مثنوی مولوی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 29-52]
 • زنگنه، اعظم بررسی مفهوم قدرت در شعر عرفانی عصر صفوی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 105-126]
 • زهره وند، سعید بررسی زبانی اشعار درویش عباس گزی و فهلویات شیخ صفی‌الدین اردبیلی [دوره 14، شماره 1، 1402]
 • زیاری، حسن نقدی بر طوطی‌نامة عماد ‌بن محمد ‌الثغری، شرح و تصحیح شمس‌الدین آل احمد [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 1-14]

س

 • سادات ابراهیمی، سید منصور شرح و تحلیل بیتی دشوار از خاقانی « به پنج انامل به فتح باب سخن » [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 73-87]
 • سادات ابراهیمی، سید منصور تأملی در چند اصطلاحِ «قمار» با تأکید بر دیوان خاقانی‌شروانی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 351-379]
 • سالاروند، عاطفه نسوی و اعتبار روایت‌های وی (ارزیابی جلوه‌های راوی کم‌اعتبار در برخی از روایت‌های نسوی از زندگی جلال‌الدین خوارزمشاه) [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 51-76]
 • سالمیان، غلامرضا پیش‌نهادهایی برای تصحیح برخی از بیت‌های دیوان معزی و ذکر شعرهای نویافتۀ وی (بر پایۀ تذکره‌‌ها و جُنگ‌‌های کهن) [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 55-72]
 • سالمیان، غلامرضا تحلیل نمود نحویِ روایت در خسرو و شیرینِ نظامی، مجنون و لیلیِ دهلوی و نل و دمنِ فیضی براساس نظریۀ تودوروف. [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 319-349]
 • سالمیان، غلامرضا تأثیر متون صوفیانۀ فارسی بر تفسیر ثمانیۀ خواجه‌محمد پارسا [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 303-326]
 • سام خانیانی، معصومه آینه؛ جنگ‌ابزاری ناشناخته در آوردگاه [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 45-65]
 • سجودی، فرزان تحلیل انتقادی گفتمان «مقامات» مشایخ صوفیه [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 73-97]
 • سجودی، فرزان عروس مهاجر تثبیت هویت ‌‌فرهنگی «خود» در سرزمین میزبان از طریق فرایند دیگری‌‌سازی در منظومۀ خسرو ‌‌و‌‌ شیرین نظامی [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 1-24]
 • سلطان محمدی، امیر شرح و تحلیل بیتی دشوار از خاقانی « به پنج انامل به فتح باب سخن » [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 73-87]
 • سلطان محمدی، امیر «لیکن این هست که این نسخه سقیم افتادست» تصحیح یک ترکیب (گنج قناعت) در غزلیات حافظ و ابیاتی از دیگر شعرا [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 109-125]
 • سلطان محمدی، امیر تأملی در چند اصطلاحِ «قمار» با تأکید بر دیوان خاقانی‌شروانی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 351-379]
 • سلطان محمدی، امیر «گمانه‌زنی‌هایی در باب مادر ضحاک در شاهنامه» [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 129-155]
 • سلطانی، فاطمه «ردیف و کارکردهای آن در شعر شاعران حوزه ادبی عراق» [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 69-96]
 • سلطانی کوهبنانی، حسن بوطیقای روایت در منظومه‌های عاشقانۀ رمزی و تمثیلی بر اساس الگوی ولادیمیر پراپ [دوره 14، شماره 1، 1402]
 • سلطانیه، فروغ زبان از دیدگاه عطّار [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 47-68]
 • سلطانیه، فروغ بازتاب تاریخ عهد غزنوی در دیوان فرخی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 111-137]
 • سهراب‏ نژاد، علی‏ حسن بررسی تطبیقی اصول روایت در تاریخ بیهقی و تاریخ بلعمی [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 99-122]
 • سهراب نژاد، سید علی تحلیل سرعت روایت در منظومۀ مجنون و لیلی امیرخسرو دهلوی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 271-289]
 • سوری، محمد شکرالله رومی و کتاب او بهجة التواریخ [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 163-184]

ش

 • شاگشتاسبی، مولود شادی و خوشبختی در متن‌های باستانی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • شامانی، لیلا بن‌مایه‌های لذّت‌گرایی در شاهنامه و تأثیرپذیری از افکار اپیکوریستی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 25-38]
 • شاه علی رامشه، عباس بررسی زمینه‌های رشد خودکامگی در مدایح فارسی (از دورة سامانیان تا دورة سلجوقیان) [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 209-237]
 • شاه مرادی، امید نقد و بررسی کتاب جامع‌الصّنایع‌‌والاوزان اثر سیف جام هروی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 381-412]
 • شاهمرادیان، کامران طبقه‌‌بندی و ریشه‌یابی داستان‌های عاشقانة هزار و یک شب با رویکرد نقد ساختارگرایی تکوینی لوسین گلدمن [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 67-86]
 • شریف‌نسب، مریم ارتباط کلامی در شعر کهن پارسی (سؤال و جواب، مکالمه، مناظره، و دیالکتیک) [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 71-88]
 • شریف نسب، مریم باید و نبایدهای اخلاق فردی و اجتماعی در مخزن‌الاسرار ( با رویکرد تاریخ اجتماعی) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 223-255]
 • شعبانلو، علی‌رضا تحلیل اسطورة سیمرغ در شاهنامة فردوسی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 47-70]
 • شعبانلو، علیرضا مجمع‌‌الفضلا [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 93-107]
 • شعبانلو، علیرضا واکاوی کاربرد معانی حرف اضافة «از» تا پایان قرن ششم (مطالعة موردی در چهار‏کتاب: تاریخ بلعمی، تاریخ بیهقی، قابوس‌نامه و جامع‌‌الحکمتین) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 331-359]
 • شعبانلو، علیرضا نقد یک‌سویگی در نظریة استعاره مفهومی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 249-275]
 • شعبانلو، علیرضا تحلیل محتوا و ساختار مکتوبات واصفی هروی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 127-150]
 • شفیعی، ژاله نگاهی تطبیقی به ساختار و تقسیم‌بندی مصادر در دو فرهنگ لغت «بحر عجم» و «المعجم الوجیز» [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 257-276]
 • شفیعیون، سعید پیشنهادهایی برای سامان‌دهی تشتّت تعاریف استعاره و تقسیماتش در بلاغت فارسی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 213-248]
 • شفیعیون، سعید نسخه‌شناسی و گونه‌شناسی « مناظرالأنوار» [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 413-439]
 • شمسی، غلامرضا تحلیل تأثیر گفتمان حاکمیت در ترجمة الذریعه إلی مکارم الشریعه [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 59-78]
 • شهبازی، ایرج جایگاه دعا در تصویرهای گوناگون از خدا [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 31-61]
 • شهدادی، احمد واکاوی نقش عواطف در فهم آثار هنری با تکیه بر مثنوی معنوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهرویی، سعید اَژدَها نماد کدام خشک‌سالی؟ [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 111-133]
 • شهریاری، حسن تاثیر ارواح مردگان بر کردار قهرمان در منظومه‌های حماسی (گیل گمش، ایلیاد، ادیسه، انه اید، شاهنامه، بهمن نامه، شهریارنامه) [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 169-193]

ص

 • صابری دستجردی، پریسا «هفده سلسله» حلقة مهمی از سلسله تالیفات جوانمردان [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 101-127]
 • صاحبی، سید محمد تأملی در کلمات‌الشعرا [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 123-146]
 • صاحبی، سیدمحمد نقدی بر تصحیح الصّراح من الصّحاح [(مقالات آماده انتشار)]
 • صادق لی، فاطمه مقایسه ویژگی‌های شاه در شاهنامه فردوسی با رئیس مدینه فاضله فارابی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 195-219]
 • صادقی، محسن پیش‌نهادی تازه دربارۀ معنا و صورت‌های نوشتاریِ «گاوکیل» در زبان فارسی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 127-136]
 • صادقی، مقصود علی نسوی و اعتبار روایت‌های وی (ارزیابی جلوه‌های راوی کم‌اعتبار در برخی از روایت‌های نسوی از زندگی جلال‌الدین خوارزمشاه) [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 51-76]
 • صادقی، هاشم تصحیح چند خطا و لغزش در دانشنامۀ حکیم میسری [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 157-181]
 • صادقی تحصیلی، طاهره سیر آتش از اسطوره تا عرفان (ریشه‌های اسطوره‌ای نمادهای مربوط به آتش در عرفان) [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 27-51]
 • صادقی سمرجانی، حسن هویت مشترک تاریخیِ فنا و نیروانه در ادبیات صوفیان و بوداییان خراسان بزرگ [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 31-47]
 • صافی، حامد داستان پادشاهی جمشید در شاهنامۀ فردوسی از دیدگاه نقد منابع [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 221-241]
 • صالحی‏ نیا، مریم طرزهای شعری نزد قدما بررسی رویکردهای سبک‏شناسانة تذکره‏نویسان دورة صفوی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 23-45]
 • صالحی مازندرانی، محمدرضا تصحیح چند تصحیف در قصاید خاقانی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 89-106]
 • صالحی مازندرانی، محمدرضا بررسی و تحلیل کارکرد حُسن‌طلب در قالب‌های شعر فارسی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 55-92]
 • صالحی نیا، مریم ابهام و ابهام‌آفرینی در تلمیحات اسطوره‌ای، حماسی، و عیسوی دیوان خاقانی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 83-107]
 • صالحی نیا، مریم تشخُّص ادبی در دیدگاه ادیبان مسلمان [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 27-52]
 • صالحی نیا، مریم تغییرات الگوی روایی منظومه‌های پهلوانی بعد از شاهنامه (با تأکید بر روایت سام‌نامه) [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 41-68]
 • صانعی، پروانه الگوی بررسی زبان غنایی- روایی درمنظومه‌های عاشقانه فارسی (مطالعه موردی: بررسی مهمترین منظومه‌های عاشقانه فارسی از آغاز شعرفارسی تاپایان قرن هشتم هجری ) [دوره 14، شماره 1، 1402]
 • صباغی، علی کارآگهان و کارآگهی در شاهنامه فردوسی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 239-270]
 • صحرائی، قاسم تحلیل کهن‌الگویی حکایت «جولاهه با مار» مرزبان‌‌نامه [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 141-154]
 • صحراگرد، حسین کارآگهان و کارآگهی در شاهنامه فردوسی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 239-270]
 • صحرایی، قاسم بررسی زبانی اشعار درویش عباس گزی و فهلویات شیخ صفی‌الدین اردبیلی [دوره 14، شماره 1، 1402]
 • صدقی، حسین کیهان باوری و اشاراتی به فرهنگ عامه و احکام کیفریِ ایران باستان در شاهنامه [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 183-212]
 • صدیقی، مصطفی «یکی کودکی دوختند از حریر» تحلیل شخصیت سام بر پایة نظریة آدلر و نمایش‌درمانی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 67-89]
 • صدیقی، مصطفی بازشناسی معنای عشق در گفتمان قصه بلند عامیانه داراب‌نامه طرسوسی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 499-523]
 • صرفی، محمد‌رضا بازتاب باورهای نجومی در خمسۀ خواجوی کرمانی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 53-76]
 • صرفی، محمدرضا تحقیقی در احوال شمس کاشی و شهنامه چنگیزی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 91-111]
 • صفاری، نسترن حماسه‌های رستم و خاندانش [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 59-72]
 • صفری، جهانگیر تحلیل روان‌شناختی‌‌ ـ سیاسی داستان سیاوش [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 71-107]
 • صلاحی مقدم، سهیلا گفتمان تنهایی در غزلیات شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی و اشعار آفاناسی آفاناسی‌یویچ فت با رویکرد نشانه‌معناشناسی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 307-335]
 • صهبا، فروغ بازتاب اندیشۀ اسطوره‌‌ای جادو در غزلیات مولوی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 1-25]

ض

 • ضابطی، عبدالله تحلیل تطبیقی تأثر صائب از حافظ با تکیه بر دو غزل [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 195-216]

ط

 • طالبی، معصومه تحلیل خویشکاری‌های ضد حماسی بهمن در بهمن‌نامه و مقایسة آن با خویشکاری‌های پهلوانان الگویی حماسه [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 109-130]
 • طالبیان، یحیی بررسی سبک‌شناسانه‌ی فرایندهای فن مناظره بر اساس نظریه‌ی نقش‌گرای هلیدی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 61-85]
 • طاهری، حمید بررسی مفهوم قدرت در شعر عرفانی عصر صفوی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 105-126]
 • طاهری، حمید سبک‌شناسی لایه نحوی در داستان‌ قِران حبشی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 159-194]
 • طاهری، سعید تقسیم‌بندی نوین «کنایه» در محور زبانی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 151-169]
 • طاهری، قدرت‌اله چهار فرضیه در علل نبودِ تفکر بنیادین در شعر سبک هندی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 77-96]
 • طاهری، قدرت الله معانی نحو، اساس بلاغت در سیرالملوک نظام‌المک (تبیین غلبة معانی نحو بر بیان و بدیع در شکل‌گیری نظام بلاغی سیرالملوک) [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 191-213]
 • طاهری، قدرت اله تقسیم‌بندی نوین «کنایه» در محور زبانی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 151-169]
 • طاهری، قدرت اله بازتاب/بازتولید مؤلفه‌های حکمت خسروانی در منطق‌الطیر عطار [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 441-469]
 • طاهری، محمد کارکرد ماورائی اسطوره در بخش اساطیری شاهنامه [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 1-22]
 • طایفی، شیرزاد تحلیل تطبیقی دگردیسی عرفانی در داستان دقوقی و اندیشة ابن‌عربی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 97-117]
 • طایفی، شیرزاد بازشناسی و تحلیل نمودهای گروتسک در داستان‌های هفت‌پیکر نظامی [دوره 14، شماره 1، 1402]
 • طبسی، حمید نگاهی تطبیقی به ساختار و تقسیم‌بندی مصادر در دو فرهنگ لغت «بحر عجم» و «المعجم الوجیز» [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 257-276]
 • طبیبیان، سیدحمید نقد و بررسی ویژگی‌های واژگانی، زبانی، دستوری، و نگارشی منتهی‌الارب [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 91-100]
 • طغیانی، اسحاق بررسی و تحلیل بازتاب اساطیری آب در شاهنامة فردوسی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 69-86]
 • طلوعی آذر، عبداله بررسی جایگاه و تحولات ضرب‌المثل در سبک‌های نثر ادبیات کلاسیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • طهماسبی، زهرا سیمای هنری تشبیهات در دیوان سیّدِ حِمیَری شاعر اهل بیت (ع) [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 97-125]
 • طهماسی سرقلی، فریده تحلیل سرعت روایت در منظومۀ مجنون و لیلی امیرخسرو دهلوی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 271-289]

ظ

 • ظاهری، ابراهیم تحلیل روان‌شناختی‌‌ ـ سیاسی داستان سیاوش [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 71-107]

ع

 • عابدیها، حمید شرح احوال و ارزشهای ادبی ماتمکده بیدل قزوینی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 65-96]
 • عباسی، سکینه بازشناسی معنای عشق در گفتمان قصه بلند عامیانه داراب‌نامه طرسوسی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 499-523]
 • عباسی، واثق از البرز تا قاف: بررسی تطبیقی دو رشته‌کوه اسطوره‌ای [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 135-154]
 • عبیدی نیا، محمد امیر بررسی حساب جُمل و ریاضی در دیوان انوری [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 217-235]
 • عرفانی فرد، آمنه حکمت خسروانی در شاهنامه [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 247-281]
 • عرفت پور، زینه کار‌کرد برخی حیوانات در ضرب‌المثل‌های عربی و فارسی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 277-307]
 • عزیزی، مجید تبیین اهمیّت جنبه‌های بلاغی در تصحیح متون (با تکیه بر صنعت ایهام) [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 93-115]
 • عزیزی دولت آبادی، افشار نور و ظلمت در حکمت خسروانی با متافیزیک هانری‌کُربن و عرفان بایزید بسطامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عظیم زاده جوادی، فریبا کیهان باوری و اشاراتی به فرهنگ عامه و احکام کیفریِ ایران باستان در شاهنامه [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 183-212]
 • علی اکبری، پریناز بررسی تطبیقی مقاصد بلاغی اسلوب ندا در شعر حافظ و ابن فارض [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 53-77]
 • علی بیگی، وحید بررسی حساب جُمل و ریاضی در دیوان انوری [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 217-235]
 • علی پور، اسماعیل از البرز تا قاف: بررسی تطبیقی دو رشته‌کوه اسطوره‌ای [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 135-154]
 • علیجانی، محمد نمودهای برجستة هویت ایرانی در تاریخ جهانگشای جوینی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 53-68]
 • علی مددی، منا معمای خیام (دلایلی تازه برای اثبات یکی بودن خیام فیلسوف و دانشمند با شاعر رباعیات) [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 213-238]
 • عمارتی مقدم، داوود مراودات بینافرهنگی: صورتبندی مفهوم «سخنوری» در ایرانِ سده‌های میانه و مصر باستان(با تکیه بر دو کتاب آموزه‌های پتاح حوتپ و قابوس نامه) [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 277-292]
 • عیدگاه، وحید بازخوانی ویراست حدیقۀ سنائی، به تصحیح محمّدجعفر یاحقّی و مهدی زرقانی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 309-330]
 • عیدگاه، وحید بررسی آوایی زبان عطّار در مختارنامه [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 239-263]
 • عیوضی، زینب بازنمایی داعیه‌های سیاسی، مذهبی، و فرهنگی حاکمیت صفویان در داستان عامیانة حسین‌کرد شبستری [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 173-202]

غ

 • غفوری، رضا نگاهی به سرگذشت شبرنگ در متون پهلوانی ایران [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 243-261]
 • غفوری، فرزین معمای یمن در بخش ساسانی شاهنامه [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 263-291]
 • غلامحسین‌زاده، غلامحسین عوامل چشم‌زخم در شعر شاعران فارسی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 93-110]
 • غلامحسین زاده، غلامحسین درآمدی بر تعامل میان ادبیات کلاسیک عرفانی با سینمای معناگرا (با تأکید بر تحلیل ظرفیت‏های نمایشی رساله‏ی حی بن یقظان ابن سینا) [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 21-40]
 • غلامرضایی، محمد معانی نحو، اساس بلاغت در سیرالملوک نظام‌المک (تبیین غلبة معانی نحو بر بیان و بدیع در شکل‌گیری نظام بلاغی سیرالملوک) [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 191-213]
 • غلامی، فاطمه کارکرد فرهنگ و زبان عامه در تکوین گفتارنوشت‌های عرفانی (بر اساس معارف بهاء ولد، معارف ترمذی، معارف سلطان‌ولد) [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 291-319]
 • غلامی، مجاهد نسبت تألیفات بلاغی شرف‌الدین رامی با اشعار سبک عراقی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 139-158]
 • غنی پور ملکشاه، احمد تحلیل و بررسی خسرو وشیرین نظامی با محوریّت مناظره خسرو و فرهاد با استفاده از مؤلّفه‌های رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف [دوره 14، شماره 1، 1402]

ف

 • فاطمی، جمیله بررسی وتحلیل منطقی لغزش‌های فکری خرد عامه در ضرب‌المثل‌های فارسی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 87-99]
 • فاطمی، علیرضا نور و ظلمت در حکمت خسروانی با متافیزیک هانری‌کُربن و عرفان بایزید بسطامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فتوحی، محمود جمال‌شناسی اغراق در سبک هندی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 293-332]
 • فتوحی، محمود در باب معاصرستیزی و معاصرگرایی (جدال گذشته و اکنون ادبی در تذکرة‌الشعراء و مجالس‌النفایس) [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 107-130]
 • فراهانی، رقیه تزریق در شعر عصر صفوی [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 109-139]
 • فراهانی، رقیه اقسام و توابع مسمط در شعر فارسی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 39-62]
 • فردوسی، مرجان تحلیل انتقادی گفتمان صوفیانه در گلستان سعدی [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 87-120]
 • فرزانه قصرالدشتی، علی بررسی انتقادی نظام سه‌بنی ژرژ دومزیل در شاهنامه و مهابهارت [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرضی شوب، فرشته خوانش ناقدان عرب از نظریۀ نظم عبدالقاهر جرجانی و تطبیق آن با نظریه‌های معاصر [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 333-366]
 • فرضی شوب، منیره عقل جز نقد خیر و شر نکند شرح انتقادی چند بیت از حدیقه الحقیقه به همراه برخی غلطهای اعرابی و املایی تصحیح جناب دکتر محمدجعفر یاحقی و دکتر سید مهدی زرقانی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 237-256]
 • فقیه ملک مرزبان، نسرین تحلیل انتقادی گفتمان صوفیانه در گلستان سعدی [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 87-120]
 • فقیه ملک مرزبان، نسرین گواه‌نمایی در شاهنامه [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 87-122]
 • فولادی، علیرضا تزریق در شعر عصر صفوی [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 109-139]
 • فولادی، علیرضا اقسام و توابع مسمط در شعر فارسی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 39-62]
 • فولادی، علیرضا تأثیر فن خطابه در شکل‌گیری قصیده با نظر به قصاید سبک خراسانی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 155-175]
 • فیاض، مختار بررسی مبانی استعاری ضرب‌المثل‌های دینی – مذهبی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 79-97]
 • فیروزبخش، پژمان تصحیح ابیاتی از داستان فرود سیاوخش در شاهنامه [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 85-107]

ق

 • قائمی، فرزاد بررسی سنت‌های قصه‌خوانی- نقالی و ساختار روایی «دایره‌ای» در حماسه‌های شفاهی‌بنیاد(بر مبنای مطالعة تطبیقی و موردی سنتهای نمایشی و ادبی) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 111-141]
 • قائمی، فرزاد تغییرات الگوی روایی منظومه‌های پهلوانی بعد از شاهنامه (با تأکید بر روایت سام‌نامه) [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 41-68]
 • قائمی، مرتضی سیمای هنری تشبیهات در دیوان سیّدِ حِمیَری شاعر اهل بیت (ع) [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 97-125]
 • قاسم‌پور، محدثه مقایسة صفات و خویش‌کاری‌ها‌ی سروش در شاهنامه با متون مزدیسنی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 125-144]
 • قاسم زاده، بهجت ویژگی‌های آوایی و صرفی مشترک قرآن قدس با برخی متون کهن و گویش‌های ایرانی نو [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 209-225]
 • قاسمی، حسین تحلیل استعاره نیکی در مینوی خرد و گلستان سعدی، با رویکرد شناختی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 77-106]
 • قاسمی پُرشکوه، سعید تحلیل تطبیقی دگردیسی عرفانی در داستان دقوقی و اندیشة ابن‌عربی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 97-117]
 • قاسمی پور، قدرت نقدی بر شرحِ خسرو و شیرین نظامی، چاپ استاد وحید دستگردی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 321-356]
 • قاسمی پور، قدرت کهن‌الگوی «نجات مرد به‌وسیلۀ زن» و ردّپای آن در روایات غنایی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 263-302]
 • قاسمی فیروزآبادی، سامان بررسی تطبیقی ایزد باد با رستم و سهراب [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 67-88]
 • قانونی، حمیدرضا «هفده سلسله» حلقة مهمی از سلسله تالیفات جوانمردان [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 101-127]
 • قبادی، حسینعلی شعرستیزی در عهد صفوی: زمینه‌ها، علل و مصادیق (بر اساس مفاهیم تحلیل گفتمان) [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 23-45]
 • قبادی، حسینعلی تحلیل شخصیت‌ رستم و اسفندیار بر اساس عنصر کشمکش [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 283-317]
 • قربانپور دلیوند، سمیه بازشناسی و تحلیل نمودهای گروتسک در داستان‌های هفت‌پیکر نظامی [دوره 14، شماره 1، 1402]
 • قربانی، رحمان بررسی و تحلیل بازتاب اساطیری آب در شاهنامة فردوسی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 69-86]
 • قصاب پور، زهره واکاوی کاربرد معانی حرف اضافة «از» تا پایان قرن ششم (مطالعة موردی در چهار‏کتاب: تاریخ بلعمی، تاریخ بیهقی، قابوس‌نامه و جامع‌‌الحکمتین) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 331-359]
 • قنبری، افسون عوامل چشم‌زخم در شعر شاعران فارسی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 93-110]
 • قنبری ننیز، خورشید شناخت‌نامه و معرفی توصیفی آثار خواجه حسین ثنایی مشهدی [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 85-111]
 • قنبری ننیز، وحید تحقیقی در احوال شمس کاشی و شهنامه چنگیزی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 91-111]
 • قوام، ابوالقاسم بررسی استعاره‌های «عشق» و «معشوق» در دوبیتی‌های عامیانه‌ی منطقه‌ی خراسان بر بنیاد نظریه‌ی استعاره‌ی شناختی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 1-26]
 • قوام، ابوالقاسم ظرفیت‏های نمایشی منظومه زرین‏قبانامه براساس شخصیت‏پردازی سلیمان نبی(ع) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 143-162]

ک

 • کاردگر، یحیی معرفی منظومه‌های قضا و قدر فارسی و تحلیل آنها از منظر روایی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 171-194]
 • کاظم زاده گنجی، ناهیده مقایسۀ تطبیقی ساختار روایت معراج پیامبر (ص) در تفاسیر و معراجنامه‌های فارسی از معراجنامۀ ابن عباس تا معراجنامة ایلخانی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 257-293]
 • کاملی، علی ضرورت تصحیح مجدد دیوان جمال‌الدین محمدبن عبدالرزاق اصفهانی [دوره 14، شماره 1، 1402]
 • کراچی، روح‌انگیز شاعران زن در سفینة تبریز [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 89-96]
 • کراچی، روح‌انگیز چگونگی نقشِ عاملِ جنسیت در گزینش نوع شعر حماسی و غنایی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 161-180]
 • کرد چگینی، فاطمه تأثیر گزینش ادبی در سبک با تأکید بر دیدگاه پاول سیمپسون [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 69-93]
 • کرمی، محمّدحسین زبان اَلکَنان: بررسی و تحلیل مقایسه‌ای دو سرودۀ انوری و قاآنی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 97-114]
 • کریمی مطهر، جان اله گفتمان تنهایی در غزلیات شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی و اشعار آفاناسی آفاناسی‌یویچ فت با رویکرد نشانه‌معناشناسی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 307-335]
 • کلانتر، نوش‌‌آفرین تحلیل کهن‌الگویی حکایت «جولاهه با مار» مرزبان‌‌نامه [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 141-154]
 • کلانتر، نوش آفرین سیر آتش از اسطوره تا عرفان (ریشه‌های اسطوره‌ای نمادهای مربوط به آتش در عرفان) [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 27-51]
 • کلاهچیان، فاطمه کارکرد معنایی و زیباشناختی تکرار در غزل حافظ [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 53-77]
 • کمالوند، فرنگیس نقد ‌تطبیقی- تحلیلی دو شرح شبه‌قارّه‌ای دیوان حافظ (شرح‌عرفانی غزل‌های‌حافظ و بحرالفراسه‌اللآفظ فی‌شرح دیوان خواجه حافظ) [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 1-28]
 • کمالی، مهدی تحلیل و طبقه‌بندی وزنهایی که فقط هجای بلند دارند [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 361-397]
 • کمالی اصل، شیوا تحلیل تطبیقی تأثر صائب از حافظ با تکیه بر دو غزل [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 195-216]
 • کنعانی، ابراهیم بررسی کارکردهای نشانه ـ معناشناختی نور بر اساس قصّه‌ای از مثنوی [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 121-148]
 • کوپا، فاطمه معرّفی فرهنگِ مصرّحةالأسماء [(مقالات آماده انتشار)]
 • کوپا، فاطمه بررسی مقوله، کارکرد و معنی حرف ربط «و» در زبان فارسی از دیدگاه فرایند کاهش نشانه‌ها در معنی‌شناسی ادراکی با تکیه بر غزلیات سعدی و حافظ [(مقالات آماده انتشار)]
 • کوهی جید، فائزه طبقه‌بندی و تحلیل ساحت‌های محتوایی اشعار میرزاعبدالله گرجی اصفهانی [دوره 14، شماره 1، 1402]
 • کیا، احمد زیباشناسی شر بررسی تطبیقی جایگاه شر در نگاه فردوسی و شکسپیر با توجه به داستان «ضحاک ماردوش» و نمایشنامۀ «مکبث» [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 29-52]
 • کیانی فلاورجانی، علی شعرستیزی در عهد صفوی: زمینه‌ها، علل و مصادیق (بر اساس مفاهیم تحلیل گفتمان) [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 23-45]

گ

 • گراوند، علی بوطیقای روایت در منظومه‌های عاشقانۀ رمزی و تمثیلی بر اساس الگوی ولادیمیر پراپ [دوره 14، شماره 1، 1402]
 • گرجی، مصطفی بررسی مقوله، کارکرد و معنی حرف ربط «و» در زبان فارسی از دیدگاه فرایند کاهش نشانه‌ها در معنی‌شناسی ادراکی با تکیه بر غزلیات سعدی و حافظ [(مقالات آماده انتشار)]
 • گرجی، مصطفی مولوی و کازنتزاکیس در ترازوی اندیشه و احساس با تاکید بر ساحت های نفسانی درونی (باورها، احساسات و خواسته ها) [(مقالات آماده انتشار)]
 • گشتاسب، فرزانه بررسی و مقایسه مهم‌ترین مضامین اخلاقی اندرزهای فارسی خسرو انوشیروان با اندرزهای فارسی میانه [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 357-389]
 • گلستانی حتکنی، طیبه نقد کهن‌الگویی حکایت «پادشاه و برهمنان» در کلیله و دمنه [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 25-40]
 • گلشنی، مقداد ریخت‌شناسیِ حکایت‌های عاشقانۀ بخشِ «مَکرِ زنان» در «هزار‌و‌یک شب» برپایۀ نظریّۀ رواییِ پراپ [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 99-123]
 • گلی، احمد خواب در شاهنامه [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 73-92]
 • گلی، احمد بحثی دربارة «حصر و قصر» در بلاغت فارسی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 95-109]

م

 • مؤمن نسب، مهسا . زبان اَلکَنان: بررسی و تحلیل مقایسه‌ای دو سرودۀ انوری و قاآنی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 97-114]
 • مالکی، مرضیه بررسی مفهوم تعارض و انواع آن در فن جواب در شعر فارسی از آغاز تا قرن ششم1 [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 71-94]
 • مالملی، امیدوار تحلیل سرعت روایت در منظومۀ مجنون و لیلی امیرخسرو دهلوی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 271-289]
 • مالمیر، تیمور تحلیل تأثیر گفتمان حاکمیت در ترجمة الذریعه إلی مکارم الشریعه [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 59-78]
 • مالمیر، محمدابراهیم تأثیر متون صوفیانۀ فارسی بر تفسیر ثمانیۀ خواجه‌محمد پارسا [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 303-326]
 • مجرد، مجتبی واکاوی اصطلاح "تنمیق" در نسخه‌شناسی و تصحیح متون کهن بر اساس انجامۀ هفده دستنویس‌ از قرن هشتم و نهم هجری [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 71-84]
 • مجرد، مجتبی «عنقا و سلیمان» تلمیحی فراموش شده در ادب پارسی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 63-75]
 • مجرد، مجتبی طبیب القلوب یکی از منابع ناشناختۀ عطار در تدوین تذکرة الاولیاء [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 195-207]
 • مجرد، مجتبی اشعار نویافتۀ حکیم طرطری، پارسی‌سرای قرن ششم هجری [دوره 14، شماره 1، 1402]
 • محسنی، مرتضی مقایسة مفهوم انسان در اندیشه‌های ناصرخسرو و فلوطین [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 97-113]
 • محسنی، مرتضی تحلیل و بررسی خسرو وشیرین نظامی با محوریّت مناظره خسرو و فرهاد با استفاده از مؤلّفه‌های رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف [دوره 14، شماره 1، 1402]
 • محسنی‌نیا، ناصر نسبت تألیفات بلاغی شرف‌الدین رامی با اشعار سبک عراقی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 139-158]
 • محمد‌ی‌بدر، نرگس نقد بلاغی بیت معروفی از شاهنامه [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 15-27]
 • محمد رادمنش، عطاء معرفی و بررسی نسخه‌ای ناشناخته و بی‌نظیر از تاریخ نگارستان احمد غفاری [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 91-109]
 • محمدزاده، الناز تحلیل کنش‌های سه‌گانه شخصیت‌های اساطیری در ساختار روایی داراب‌نامه طرسوسی از منظر اسطوره‌شناسی کنشگر ژرژ دومزیل [دوره 14، شماره 1، 1402]
 • محمدنژاد عالی زمینی، یوسف تحلیل موضوعی کاربرد «ارنی» و «لن ترانی» در شعر شاعران پارسی گوی با تأکید بر اشعار عرفانی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 399-425]
 • محمدنژاد عالی زمینی، یوسف ویژگی‌های آوایی و صرفی مشترک قرآن قدس با برخی متون کهن و گویش‌های ایرانی نو [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 209-225]
 • محمدی، علی روایتی نو از تدوین حماسه‌ی ملی (شاه‌نامه) [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 115-145]
 • محمدی، علی تحلیل تقابل طاووس و مار در داستان رستم و اسفندیار [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 85-106]
 • محمدی، علی بررسی و تحلیل نقش سنایی و آثار او در اندیشه‌های شمس تبریزی در مقالات [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 109-140]
 • محمدی، علی استقلال سیاسی و اقتصادی خاندان رستم و نقضی بر نظریه‌ی گفتمان «استبداد شرقی» [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 327-346]
 • محمدی، فرهاد مفهومِ بلاغیِ «تأکید و تشخّص» در ترکیبات آثار سعدی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 119-134]
 • محمدیان، عباس نقد کهن‌الگوی مادر مثالی در گرشاسب‌نامه [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 111-137]
 • محمّدیان، عبّاس بررسی تجربه‌های دینی نجم‌الدّین کبری در کتاب «فوائح‌الجمال و فواتح‌الجلال» [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 99-126]
 • محمدی کله سر، علیرضا پیوند تصویری می و چهره در دیوان حافظ [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 227-253]
 • محمدی نژاد، مهدی خوانش ناقدان عرب از نظریۀ نظم عبدالقاهر جرجانی و تطبیق آن با نظریه‌های معاصر [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 333-366]
 • محمودی لاهیجانی، سیدعلی بررسی تطبیقی کاربرد صفت‌های هنری در ایلیاد و ادیسۀ هومر و شاهنامۀ فردوسی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 23-44]
 • محمودی نوسر، مریم بررسی لحن در تاریخ بیهقی [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 113-139]
 • مدبّری، محمود تحقیقی در احوال شمس کاشی و شهنامه چنگیزی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 91-111]
 • مدرسی، فاطمه معرفت شهودی در کلام شمس تبریزی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 63-89]
 • مدرسی، فاطمه بررسی و مقایسۀ سه ترجمۀ کُردی رباعیات خیام [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-22]
 • مدنی، امیرحسین شباهت‏های عرفانی آثار احمد جام با شش اثر عرفانی پیش از خود و ردّ نظریة امّی بودن وی [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 123-141]
 • مدیری، لیلا نور و ظلمت در حکمت خسروانی با متافیزیک هانری‌کُربن و عرفان بایزید بسطامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مرادی، ایوب وادی مجهول (بررسی نمادهای حکایت شاه و کنیزک از رهگذر تطبیق آن با داستان‌های شیخ سمعان، سیذارتا و داستان زندگی مولانا) [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 79-97]
 • مرادی، ایوب « صکوک‌الدلیل حماسه‌ای مضحک به تقلید از شاهنامه » [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 347-370]
 • مرادی، ایوب منظومۀ حماسی «رونقِ انجمن» و تأثیرپذیری آن از شاهنامه [(مقالات آماده انتشار)]
 • مرادی، حمید تحلیل و بررسی خسرو وشیرین نظامی با محوریّت مناظره خسرو و فرهاد با استفاده از مؤلّفه‌های رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف [دوره 14، شماره 1، 1402]
 • مرادی، هوشنگ بررسی مقوله، کارکرد و معنی حرف ربط «و» در زبان فارسی از دیدگاه فرایند کاهش نشانه‌ها در معنی‌شناسی ادراکی با تکیه بر غزلیات سعدی و حافظ [(مقالات آماده انتشار)]
 • مرتضایی، جواد تشخُّص ادبی در دیدگاه ادیبان مسلمان [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 27-52]
 • مرتضایی، سیدجواد ابهام و ابهام‌آفرینی در تلمیحات اسطوره‌ای، حماسی، و عیسوی دیوان خاقانی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 83-107]
 • مزروعیان، سعید تحلیل موضوعی کاربرد «ارنی» و «لن ترانی» در شعر شاعران پارسی گوی با تأکید بر اشعار عرفانی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 399-425]
 • مسبوق، سید مهدی تحلیل تکنیک توازی در حکایت ملک شهرمان و پسرش قمرالزمان در هزار و یک شب [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 107-125]
 • مستعلی پارسا، غلامرضا بررسی سبک‌شناسانه‌ی فرایندهای فن مناظره بر اساس نظریه‌ی نقش‌گرای هلیدی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 61-85]
 • مستعلی پارسا، غلامرضا ضرورت تصحیح مجدد دیوان جمال‌الدین محمدبن عبدالرزاق اصفهانی [دوره 14، شماره 1، 1402]
 • مسیبی، راشین بررسی زبانی اشعار درویش عباس گزی و فهلویات شیخ صفی‌الدین اردبیلی [دوره 14، شماره 1، 1402]
 • مشتاق‌مهر، رحمان نامجویی در شاهنامه [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 111-126]
 • مشتاق مهر، رحمان مآخذ استشهادات شعری فارسی مکتوبات مولانا و تکملة آن [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 77-104]
 • مشتاق مهر، رحمان مآخذ نویافتة 75 رباعی از دیوان کبیر مولانا با تکیه بر نزهة المجالس [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 295-334]
 • مشتاق مهر، رحمان کیهان باوری و اشاراتی به فرهنگ عامه و احکام کیفریِ ایران باستان در شاهنامه [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 183-212]
 • مشرّف، مریم پیوند معنایی میان حکایت اصلی و حکایت‌های فرعی در قلعۀ ذات صور مثنوی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 39-58]
 • مشرّف‌الملک، مریم زمینه‌شناسی ادبیات خمری و جلوه‌های آن در شعر عربی و فارسی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 101-120]
 • مشهدی، محمد امیر ریخت‌شناسیِ حکایت‌های عاشقانۀ بخشِ «مَکرِ زنان» در «هزار‌و‌یک شب» برپایۀ نظریّۀ رواییِ پراپ [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 99-123]
 • مشهدی، محمّدامیر تأثیرپذیری سبکی نظیری از حافظ [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 115-139]
 • مشیدی، جلیل کارآگهان و کارآگهی در شاهنامه فردوسی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 239-270]
 • مصطفوی کاشانی، حسین تحوّل صنعت قلب نحوی در متون ایرانی باستان و میانۀ غربی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 31-54]
 • مصفا، مظاهر حماسه‌های رستم و خاندانش [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 59-72]
 • مظاهری، جمشید معرفی و بررسی نسخه‌ای ناشناخته و بی‌نظیر از تاریخ نگارستان احمد غفاری [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 91-109]
 • مظفری، علیرضا بررسی حساب جُمل و ریاضی در دیوان انوری [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 217-235]
 • مظفری، علیرضا پیوند اسب و قهرمان در روایتهای اساطیری و حماسی ایران [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 293-315]
 • معرفت، شهره تصحیح و توضیح چند اصطلاح حوزۀ اطعمه در کلّیات بسحاق شیرازی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 391-416]
 • مقصودی، مرتضی بازتاب شاهنامه در تاریخ جهانگشای جوینی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 101-112]
 • ملازاده، محمدهانی شرح ابیاتی از دیوان شمس بر اساس مثنوی معنوی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 33-45]
 • ملاکی، زهره بررسی مبانی استعاری ضرب‌المثل‌های دینی – مذهبی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 79-97]
 • ملانظر، حسین بررسیِ انتقادیِ ترجمۀ کتابِ اطباق‌الذهب به همراهِ معرّفی و ارزیابیِ دست‌نوشتی کهن و نویافته از این ترجمه [(مقالات آماده انتشار)]
 • ملک‌پائین، مصطفی کارکرد نماد در حکایتی از هفت‏پیکر [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 47-66]
 • ملکی، عادل بررسی جایگاه و تحولات ضرب‌المثل در سبک‌های نثر ادبیات کلاسیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • منصوری، مجید تأملی در نامه‌های عین‌القضات همدانی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 1-10]
 • مهجوری، محمود بررسی تجربه‌های دینی نجم‌الدّین کبری در کتاب «فوائح‌الجمال و فواتح‌الجلال» [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 99-126]
 • مهدوی، محمد جواد سبک‌شناسی مکاتیب سنائی غزنوی، نمایندة نثر دورة گذار [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 51-72]
 • مهدوی، محمد جواد ساختارهای شرطی گلستان سعدی و کارکردهای بلاغی- معنایی آن‌ها [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 167-190]
 • مهدوی‌فر، سعید تصحیح چند تصحیف در قصاید خاقانی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 89-106]
 • مهرابی شریف آباد، سحر تحلیل سبکی روضة الکتّاب با تکیه بر مقایسۀ تحیّات و دعوت‌نامه‌ها [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 131-153]
 • مهری، سعید افسانه صوفی ستیزی فقیهان (نگاهی تبارشناسانه به نزاع میان فقیهان و صوفیان در دروه قاجار) [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 335-358]
 • مهری، سعید خاندان بهبهانی و گفتمان تصوف‌ستیزی در دوره قاجار [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 471-497]
 • مهری، فاطمه نقش «طوطی» در داستان‌پردازی هندی و مضمون‌سازی‌های عرفانی در متون فارسی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 255-281]
 • موسوی، سید‌حامد اختلاف رویکرد تأویلی نزد صوفیه و اسماعیلیه [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 1-23]
 • موسوی، سیدکاظم تحلیل روان‌شناختی‌‌ ـ سیاسی داستان سیاوش [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 71-107]
 • موسوی، سیّده فاطمه بررسی عناصر داستانی در متن پهلوی کارنامة اردشیر بابکان [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 1-24]
 • موسوی، شایسته سادات آنچه جرجانی از استعارۀ مفهومی نمی‌گوید [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 367-384]
 • موسوی، مصطفی یک نکتة تاریخی در شعر خاقانی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 125-134]
 • موسوی، مصطفی تحلیل شخصیت‌ رستم و اسفندیار بر اساس عنصر کشمکش [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 283-317]
 • موسویان، سید شاهرخ بررسی برخی از خطاهای وحیددستگردی در شرح خسرو و شیرین [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 359-383]
 • موسوی حاجی، سیدرسول پژوهشی در الگوی هشت‌بهشت در دو حوزه‌ی ادبیات و معماری [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 89-110]
 • مولایی، آزاده تأملی بر داستان حُسن و دل سیبک نیشابوری [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 15-31]
 • مولایی، آزاده «سفر» و اهداف و آداب آن در نزد صوفیان از قرن اول تا قرن نهم ه. ق. [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 163-189]
 • مولودی، فواد حکایت شیخ صنعان: بازگشتِ موقتِ امر سرکوب‎شده و تثبیت امر هنجاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • میرزا محمد، علیرضا مبناى فکرى ابن‏سینا در شکل‏گیرى قصیدة عینیّه [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 127-141]
 • میرزایی، علی پدرام جستجو در احوال و آثار درویش اشرف مراغی و ضرورت تصحیح کلیّات اشعاراو [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 385-418]
 • میرزایی، علی پدرام « صکوک‌الدلیل حماسه‌ای مضحک به تقلید از شاهنامه » [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 347-370]
 • میرفخرایی، مهشید بازتاب اندرزنامه‌های پهلوی در ادب و حکمت ایران اسلامی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 107-119]
 • میرکیایی، مهدی کالبدشکافی واکنش فرودستان به سلطه در قصه‌های عامیانه [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 283-305]
 • میرمحمدی، سیدوحید پیشنهادهایی برای سامان‌دهی تشتّت تعاریف استعاره و تقسیماتش در بلاغت فارسی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 213-248]
 • میرهاشمی، طاهره بررسی تطبیقی تلمیح در بلاغت فارسی و انگلیسی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 115-139]
 • میلادی، فرشته مقایسة کارکردهای بلاغی ندا در اسرارالتوحید و مقامات ژنده‌پیل «بر مبنای فرانقش اندیشگانی» [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-27]

ن

 • ناظمیان‌فرد، علی تبارشناسی باورهای ملامتیانِ نخستین در متون صوفیانه [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 1-18]
 • نجاری، محمد ظرفیت‏های نمایشی منظومه زرین‏قبانامه براساس شخصیت‏پردازی سلیمان نبی(ع) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 143-162]
 • نجفدری، حسین سفر به جهان زشت‌رویی کوش با تغییر پیرنگ گفتمان روایی کوش‌نامه از ژانر حماسی به ژانر عرفانی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 99-123]
 • نجفی بهزادی، سجاد تحلیل حکایت‌های بازنویسی شده کلیله و دمنه براساس انواع اقتباس [(مقالات آماده انتشار)]
 • نرماشیری، اسماعیل تحلیل فرایند شاعرانه‌ی نظریه‌ی دگرگون‌سازی عمرخیام [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 113-134]
 • نصراللهی، یدالله مآخذ نویافتة 75 رباعی از دیوان کبیر مولانا با تکیه بر نزهة المجالس [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 295-334]
 • نصیری، محسن بررسی و مقایسۀ دو تصویر در بوف کور و طوطی‌نامه [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 51-62]
 • نصیری شیراز، زهرا بررسی و تبیین ضبط‌های چندگانۀ برخی ابیات در مجموعه اشعار رودکی با تکیه بر تصحیح نفیسی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 417-464]
 • نظامی عنبران، مهناز مآخذ نویافتة 75 رباعی از دیوان کبیر مولانا با تکیه بر نزهة المجالس [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 295-334]
 • نظری، زهرا کارکرد معنایی و زیباشناختی تکرار در غزل حافظ [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 53-77]
 • نظریانی، عبدالناصر بررسی جایگاه و تحولات ضرب‌المثل در سبک‌های نثر ادبیات کلاسیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • نورایی، الیاس تحلیل نمود نحویِ روایت در خسرو و شیرینِ نظامی، مجنون و لیلیِ دهلوی و نل و دمنِ فیضی براساس نظریۀ تودوروف. [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 319-349]
 • نوروزی، زینب دستورمندی جملۀ ساده در نثر فنی (مطالعۀ موردی: منشآت خاقانی) [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 79-112]
 • نویدپور، میلاد ساختارهای شرطی گلستان سعدی و کارکردهای بلاغی- معنایی آن‌ها [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 167-190]
 • نیکخو، عاطفه بازشناسی معنای عشق در گفتمان قصه بلند عامیانه داراب‌نامه طرسوسی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 499-523]
 • نیکدل کلاشمی، بشیر « صکوک‌الدلیل حماسه‌ای مضحک به تقلید از شاهنامه » [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 347-370]
 • نیک‌منش، مهدی ارتباط بینامتنی دیوان حافظ و آثار روزبهان بقلی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 47-69]
 • نیک منش، مهدی گواه‌نمایی در شاهنامه [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 87-122]
 • نیکوبخت، ناصر تحلیل بن‌مایه‌های استفهام‌ در دیوان ناصرخسرو [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 131-154]

و

 • واعظ، بتول تحلیل و بازخوانی دیدگاه‌های زبانی، بلاغی و هرمنوتیکی ابن ابی‌الحدید در کتاب «الفلک‌الدائر علی المثل السائر» [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 385-412]
 • واعظ زاده، عباس از حماسه به رمانس گونه‌شناسی داستان‌ عشقی-قهرمانی بر پایۀ بهرام‌نامه‌ها [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 317-344]
 • وفایی، عباسعلی بررسی چند شگرد نحوی در غزلیات بیدل دهلوی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 113-132]
 • وفایی، عباسعلی نقش شاعرانگی ذهن در آثار تصحیحی زنان بر اساس نظریه رونالد واردف [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 427-453]
 • وفایی، عباسعلی بررسی مقوله، کارکرد و معنی حرف ربط «و» در زبان فارسی از دیدگاه فرایند کاهش نشانه‌ها در معنی‌شناسی ادراکی با تکیه بر غزلیات سعدی و حافظ [(مقالات آماده انتشار)]
 • وکیلی، هادی تبارشناسی باورهای ملامتیانِ نخستین در متون صوفیانه [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 1-18]
 • وکیلی فرد، امیررضا درک متون کهن روایی فارسی با راهبرد نگاشت داستانی با تکیه بر کلیه و دمنه [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 105-125]
 • وکیلی مطلق، شیوا پیوند تصویری می و چهره در دیوان حافظ [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 227-253]

ه

 • هادی، روح الله مقایسۀ عیار دانش با انوار سهیلی و کلیله و دمنه بر اساس تصحیحی نو با تکیه بر پنج نسخۀ موجود در ایران و چاپ سنگی تاجیکستان [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 27-58]
 • هادی، روح الله «سفر» و اهداف و آداب آن در نزد صوفیان از قرن اول تا قرن نهم ه. ق. [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 163-189]
 • هادی، مهدی مقایسۀ عیار دانش با انوار سهیلی و کلیله و دمنه بر اساس تصحیحی نو با تکیه بر پنج نسخۀ موجود در ایران و چاپ سنگی تاجیکستان [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 27-58]
 • هاشم‌پور، پروین نقد کهن‌الگوی مادر مثالی در گرشاسب‌نامه [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 111-137]
 • هاشمی، الهام گفتمان تنهایی در غزلیات شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی و اشعار آفاناسی آفاناسی‌یویچ فت با رویکرد نشانه‌معناشناسی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 307-335]
 • هاشمی، سیدمرتضی شیوۀ داستان‌پردازی در سمک عیّار [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 31-43]
 • هاشمی، ماندانا نورسیاه ازادیان باستان تانگاه عارفان [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 337-356]
 • هروی، جواد نقد تاریخی، ادبی و جغرافیایی حکایت «بویِ جویِ مولیان» [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 465-484]
 • هوشنگی، مجید تحلیل بن‌مایه‌های استفهام‌ در دیوان ناصرخسرو [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 131-154]
 • هوشنگی، مجید تحلیل عرفانی اسطورة مانوی سفر هرمزدبغ به سرزمین تاریکی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 371-398]

ی

 • یاحقی، محمدجعفر تاریخ ادبیات در تاریخ (مطالعة موردی: منابع تاریخی قرن دهم) [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 69-92]
 • یاری گلدره، سهیل پیش‌نهادهایی برای تصحیح برخی از بیت‌های دیوان معزی و ذکر شعرهای نویافتۀ وی (بر پایۀ تذکره‌‌ها و جُنگ‌‌های کهن) [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 55-72]
 • یاری گلدره، سهیل تأثیر متون صوفیانۀ فارسی بر تفسیر ثمانیۀ خواجه‌محمد پارسا [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 303-326]
 • یاهو، نوریا نگاهی به لغزش‎ها و خطاهای موجود در دیوان سیف اسفرنگی تصحیح فرزاد جعفری [دوره 14، شماره 1، 1402]
 • یحیایی، علی هویت مشترک تاریخیِ فنا و نیروانه در ادبیات صوفیان و بوداییان خراسان بزرگ [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 31-47]
 • یزدانی، حسین « صکوک‌الدلیل حماسه‌ای مضحک به تقلید از شاهنامه » [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 347-370]
 • یزدانی، حسین معرّفی فرهنگِ مصرّحةالأسماء [(مقالات آماده انتشار)]
 • یعقوبی جنبه سرایی، پارسا بازنمایی طبقاتِ عرفا در تذکره‌الاولیاء: ریاضت به مثابۀ سلیقه و مصرف [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 1-30]
 • یلمه‌ها، احمدرضا بررسی و تحلیل تحریفات دیوان امامی هروی (د 686) با مطابقه با کهن‌ترین نسخة موجود [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 95-109]
 • یوسف پور، محمد کاظم نقد و نظری بر مثنوی معنوی تصحیح استاد محمدعلی موحد [(مقالات آماده انتشار)]