نمایه نویسندگان

ا

ب

پ

 • پارساپور، زهرا اقسام و توابع مسمط در شعر فارسی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 39-62]
 • پازوکی، شهرام «خویش را سنّى نماید از ضلال» حقیقت سنّت و سنّت حقیقى در مثنوى مولوی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 1-18]
 • پورنامداریان، تقی شعرستیزی در عهد صفوی: زمینه‌ها، علل و مصادیق (بر اساس مفاهیم تحلیل گفتمان) [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 23-45]
 • پورنامداریان، تقی جایگاه قدسی شعر مولوی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 91-108]

ج

 • جبّاری، نجم الدّین تقابل جهان‌شناختی «هنر» با «جادو» در شاهنامه(با تکیه بر داستان فریدون و ضحّاک) [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 19-38]
 • جهانگرد، فرانک شعرستیزی در عهد صفوی: زمینه‌ها، علل و مصادیق (بر اساس مفاهیم تحلیل گفتمان) [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 23-45]

ح

 • حسینی، زهرا سادات درک متون کهن روایی فارسی با راهبرد نگاشت داستانی با تکیه بر کلیه و دمنه [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 105-125]
 • حیدرنیای راد، زهره تحلیل اسطورة سیمرغ در شاهنامة فردوسی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 47-70]

د

 • دلشاد، شهرام تحلیل تکنیک توازی در حکایت ملک شهرمان و پسرش قمرالزمان در هزار و یک شب [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 107-125]

ر

 • رادفر، ابوالقاسم درآمدی بر مطالعات مولانا و شمس پژوهی در کشورهای انگلیسی زبان [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 19-29]
 • رادفر، ابوالقاسم اقسام و توابع مسمط در شعر فارسی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 39-62]

ش

 • شعبانلو، علی‌رضا تحلیل اسطورة سیمرغ در شاهنامة فردوسی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 47-70]
 • شهبازی، ایرج جایگاه دعا در تصویرهای گوناگون از خدا [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 31-61]

ف

 • فراهانی، رقیه اقسام و توابع مسمط در شعر فارسی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 39-62]
 • فولادی، علیرضا اقسام و توابع مسمط در شعر فارسی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 39-62]

ق

 • قبادی، حسینعلی شعرستیزی در عهد صفوی: زمینه‌ها، علل و مصادیق (بر اساس مفاهیم تحلیل گفتمان) [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 23-45]

ک

 • کیانی فلاورجانی، علی شعرستیزی در عهد صفوی: زمینه‌ها، علل و مصادیق (بر اساس مفاهیم تحلیل گفتمان) [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 23-45]

م

 • مجرد، مجتبی واکاوی اصطلاح "تنمیق" در نسخه‌شناسی و تصحیح متون کهن بر اساس انجامۀ هفده دستنویس‌ از قرن هشتم و نهم هجری [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 71-84]
 • مجرد، مجتبی «عنقا و سلیمان» تلمیحی فراموش شده در ادب پارسی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 63-75]
 • محمدی، علی تحلیل تقابل طاووس و مار در داستان رستم و اسفندیار [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 85-106]
 • محمدی، علی بررسی و تحلیل نقش سنایی و آثار او در اندیشه‌های شمس تبریزی در مقالات [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 109-140]
 • مدرسی، فاطمه معرفت شهودی در کلام شمس تبریزی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 63-89]
 • مسبوق، سید مهدی تحلیل تکنیک توازی در حکایت ملک شهرمان و پسرش قمرالزمان در هزار و یک شب [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 107-125]
 • مشتاق مهر، رحمان مآخذ استشهادات شعری فارسی مکتوبات مولانا و تکملة آن [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 77-104]

و

 • وکیلی فرد، امیررضا درک متون کهن روایی فارسی با راهبرد نگاشت داستانی با تکیه بر کلیه و دمنه [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 105-125]