دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-146 

علمی-پژوهشی

1. اختلاف رویکرد تأویلی نزد صوفیه و اسماعیلیه

صفحه 1-23

علی‌اصغر باباصفری؛ سید‌حامد موسوی