دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 29، پاییز و زمستان 1398 
3. بررسی و تحلیل کارکرد حُسن‌طلب در قالب‌های شعر فارسی

صفحه 55-92

10.30465/cpl.2020.4622

منوچهر تشکری؛ محمدرضا صالحی مازندرانی؛ کاظم جعفری نیک


7. ساختارهای شرطی گلستان سعدی و کارکردهای بلاغی- معنایی آن‌ها

صفحه 167-190

10.30465/cpl.2020.4459

رضا رفایی قدیمی مشهد؛ محمد جواد مهدوی؛ میلاد نویدپور