دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 30، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-200 
11. پیوند تصویری می و چهره در دیوان حافظ

صفحه 227-253

10.30465/cpl.2020.4479

علیرضا محمدی کله سر؛ شیوا وکیلی مطلق