دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 32، بهار و تابستان 1400 

علمی-پژوهشی

1. سبک‌شناسی لایه نحوی در داستان‌ قِران حبشی

صفحه 1-30

10.30465/cpl.2021.5246

علی زرینی؛ حمید طاهری


6. بررسی حساب جُمل و ریاضی در دیوان انوری

10.30465/cpl.2021.5591

وحید علی بیگی؛ محمد امیر عبیدی نیا؛ علیرضا مظفری