نمایه کلیدواژه ها

ا

 • ادبیات تحلیل ظرفیت‌های پویانمایی (انیمیشنی) حکایت «اسب آبنوس» هزار و یک شب [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • ادبیات منظوم بررسی سبک‌شناسانه‌ی فرایندهای فن مناظره بر اساس نظریه‌ی نقش‌گرای هلیدی [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • اسب آبنوس تحلیل ظرفیت‌های پویانمایی (انیمیشنی) حکایت «اسب آبنوس» هزار و یک شب [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • اشراق بازتاب/بازتولید مؤلفه‌های حکمت خسروانی در منطق‌الطیر عطار [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • اقتباس تحلیل ظرفیت‌های پویانمایی (انیمیشنی) حکایت «اسب آبنوس» هزار و یک شب [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • اهورا مزدا حکمت خسروانی در شاهنامه [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • ایران باستان حکمت خسروانی در شاهنامه [دوره 13، شماره 1، 1401]

ب

 • باز تقابل‏سازی با کلان‏نماد «باز» در مثنوی و غزلیات شمس [دوره 13، شماره 1، 1401]

پ

 • پویانمایی (انیمیشن) تحلیل ظرفیت‌های پویانمایی (انیمیشنی) حکایت «اسب آبنوس» هزار و یک شب [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • پیرنگ تحلیل شخصیت‌ رستم و اسفندیار بر اساس عنصر کشمکش [دوره 13، شماره 1، 1401]

ت

 • تذکره‌های فارسی سدۀ ۱۱ق تأملی در کلمات‌الشعرا [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • ترجمه معنایی-تحتالفظی بررسی ترجمۀ ضرب‌المثل‌های کهن پارسی: ارتقاء مدل بیکمن و کالو از رهگذر فرهنگ امثال سخن انوری [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • ترجمۀ ضربالمثل بررسی ترجمۀ ضرب‌المثل‌های کهن پارسی: ارتقاء مدل بیکمن و کالو از رهگذر فرهنگ امثال سخن انوری [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • تزوتان تودوروف تحلیل نمود نحویِ روایت در خسرو و شیرینِ نظامی، مجنون و لیلیِ دهلوی و نل و دمنِ فیضی براساس نظریۀ تودوروف. [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • تصحیح نقد و بررسی کتاب جامع‌الصّنایع‌‌والاوزان اثر سیف جام هروی [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • تصحیح متون تأملی در کلمات‌الشعرا [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • تصوف ستیزی خاندان بهبهانی و گفتمان تصوف‌ستیزی در دوره قاجار [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • تقابل تقابل‏سازی با کلان‏نماد «باز» در مثنوی و غزلیات شمس [دوره 13، شماره 1، 1401]

ج

ح

 • حسین‌کرد شبستری بازنمایی داعیه‌های سیاسی، مذهبی، و فرهنگی حاکمیت صفویان در داستان عامیانة حسین‌کرد شبستری [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • حکمت خسروانی حکمت خسروانی در شاهنامه [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • حکمت خسروانی بازتاب/بازتولید مؤلفه‌های حکمت خسروانی در منطق‌الطیر عطار [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • حکومت صفوی بازنمایی داعیه‌های سیاسی، مذهبی، و فرهنگی حاکمیت صفویان در داستان عامیانة حسین‌کرد شبستری [دوره 13، شماره 1، 1401]

خ

 • خاقانی‌ تأملی در چند اصطلاحِ «قمار» با تأکید بر دیوان خاقانی‌شروانی [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • خاندان بهبهانی خاندان بهبهانی و گفتمان تصوف‌ستیزی در دوره قاجار [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • خرد حکمت خسروانی در شاهنامه [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • خسرو و شیرین نظامی تحلیل نمود نحویِ روایت در خسرو و شیرینِ نظامی، مجنون و لیلیِ دهلوی و نل و دمنِ فیضی براساس نظریۀ تودوروف. [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • خطا در تصحیح نقد و بررسی کتاب جامع‌الصّنایع‌‌والاوزان اثر سیف جام هروی [دوره 13، شماره 1، 1401]

د

 • داراب‌نامه طرسوسی(بخش نخست) بازشناسی معنای عشق در گفتمان قصه بلند عامیانه داراب‌نامه طرسوسی [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • داستان عامیانه بازنمایی داعیه‌های سیاسی، مذهبی، و فرهنگی حاکمیت صفویان در داستان عامیانة حسین‌کرد شبستری [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • دوره قاجار خاندان بهبهانی و گفتمان تصوف‌ستیزی در دوره قاجار [دوره 13، شماره 1، 1401]

ر

 • رستم و اسفندیار تحلیل شخصیت‌ رستم و اسفندیار بر اساس عنصر کشمکش [دوره 13، شماره 1، 1401]

ز

 • زبان‌شناسی نقش‌گرا بررسی سبک‌شناسانه‌ی فرایندهای فن مناظره بر اساس نظریه‌ی نقش‌گرای هلیدی [دوره 13، شماره 1، 1401]

س

 • سبک بررسی سبک‌شناسانه‌ی فرایندهای فن مناظره بر اساس نظریه‌ی نقش‌گرای هلیدی [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • سیف جام هروی نقد و بررسی کتاب جامع‌الصّنایع‌‌والاوزان اثر سیف جام هروی [دوره 13، شماره 1، 1401]

ش

 • شاه عباس صفوی بازنمایی داعیه‌های سیاسی، مذهبی، و فرهنگی حاکمیت صفویان در داستان عامیانة حسین‌کرد شبستری [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • شاهنامه فردوسی حکمت خسروانی در شاهنامه [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • شطرنج تأملی در چند اصطلاحِ «قمار» با تأکید بر دیوان خاقانی‌شروانی [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • شعر تأملی در چند اصطلاحِ «قمار» با تأکید بر دیوان خاقانی‌شروانی [دوره 13، شماره 1، 1401]

ض

 • ضربالمثلهای کهن پارسی بررسی ترجمۀ ضرب‌المثل‌های کهن پارسی: ارتقاء مدل بیکمن و کالو از رهگذر فرهنگ امثال سخن انوری [دوره 13، شماره 1، 1401]

ظ

 • ظلمت بازتاب/بازتولید مؤلفه‌های حکمت خسروانی در منطق‌الطیر عطار [دوره 13، شماره 1، 1401]

ع

 • عرفان اسلامی بازتاب/بازتولید مؤلفه‌های حکمت خسروانی در منطق‌الطیر عطار [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • عشق بازشناسی معنای عشق در گفتمان قصه بلند عامیانه داراب‌نامه طرسوسی [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • عطار بازتاب/بازتولید مؤلفه‌های حکمت خسروانی در منطق‌الطیر عطار [دوره 13، شماره 1، 1401]

غ

 • غزلیات شمس تقابل‏سازی با کلان‏نماد «باز» در مثنوی و غزلیات شمس [دوره 13، شماره 1، 1401]

ف

 • فارسی دری بررسی جایگاه مصادر و افعال کهن، کمیاب و متروک فارسی در فرهنگنامه قرآنی [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • فرهنگ امثال سخن انوری (1384) بررسی ترجمۀ ضرب‌المثل‌های کهن پارسی: ارتقاء مدل بیکمن و کالو از رهگذر فرهنگ امثال سخن انوری [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • فرهنگنامۀ قرآنی بررسی جایگاه مصادر و افعال کهن، کمیاب و متروک فارسی در فرهنگنامه قرآنی [دوره 13، شماره 1، 1401]

ق

 • قصه‌های بلند عامیانه فارسی بازشناسی معنای عشق در گفتمان قصه بلند عامیانه داراب‌نامه طرسوسی [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • قمار تأملی در چند اصطلاحِ «قمار» با تأکید بر دیوان خاقانی‌شروانی [دوره 13، شماره 1، 1401]

ک

 • کشمکش تحلیل شخصیت‌ رستم و اسفندیار بر اساس عنصر کشمکش [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • کشمکش نمایشی تحلیل شخصیت‌ رستم و اسفندیار بر اساس عنصر کشمکش [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • کلان‏نماد تقابل‏سازی با کلان‏نماد «باز» در مثنوی و غزلیات شمس [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • کلمات‌الشعرا تأملی در کلمات‌الشعرا [دوره 13، شماره 1، 1401]

گ

 • گفتمان بازشناسی معنای عشق در گفتمان قصه بلند عامیانه داراب‌نامه طرسوسی [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • گفتمان خاندان بهبهانی و گفتمان تصوف‌ستیزی در دوره قاجار [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • گفت‌وگو تحلیل شخصیت‌ رستم و اسفندیار بر اساس عنصر کشمکش [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • گونة آمیغی نسخه‌شناسی و گونه‌شناسی « مناظرالأنوار» [دوره 13، شماره 1، 1401]

م

 • مثنوی تقابل‏سازی با کلان‏نماد «باز» در مثنوی و غزلیات شمس [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • مجنون و لیلی دهلوی تحلیل نمود نحویِ روایت در خسرو و شیرینِ نظامی، مجنون و لیلیِ دهلوی و نل و دمنِ فیضی براساس نظریۀ تودوروف. [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • محمد افضل سرخوش تأملی در کلمات‌الشعرا [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • مدل بیکمن و کالو (1974) بررسی ترجمۀ ضرب‌المثل‌های کهن پارسی: ارتقاء مدل بیکمن و کالو از رهگذر فرهنگ امثال سخن انوری [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • مذهب تشیع بازنمایی داعیه‌های سیاسی، مذهبی، و فرهنگی حاکمیت صفویان در داستان عامیانة حسین‌کرد شبستری [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • مصادر و افعال کهن و مهجور بررسی جایگاه مصادر و افعال کهن، کمیاب و متروک فارسی در فرهنگنامه قرآنی [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • مناظر‌الأنوار‌ نسخه‌شناسی و گونه‌شناسی « مناظرالأنوار» [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • مناظره بررسی سبک‌شناسانه‌ی فرایندهای فن مناظره بر اساس نظریه‌ی نقش‌گرای هلیدی [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • منطق‌الطیر بازتاب/بازتولید مؤلفه‌های حکمت خسروانی در منطق‌الطیر عطار [دوره 13، شماره 1، 1401]

ن

 • نرد تأملی در چند اصطلاحِ «قمار» با تأکید بر دیوان خاقانی‌شروانی [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • نسخة خطی نسخه‌شناسی و گونه‌شناسی « مناظرالأنوار» [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • نقد تصحیح نقد و بررسی کتاب جامع‌الصّنایع‌‌والاوزان اثر سیف جام هروی [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • نل و دمن فیضی تحلیل نمود نحویِ روایت در خسرو و شیرینِ نظامی، مجنون و لیلیِ دهلوی و نل و دمنِ فیضی براساس نظریۀ تودوروف. [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • نمود نحوی تحلیل نمود نحویِ روایت در خسرو و شیرینِ نظامی، مجنون و لیلیِ دهلوی و نل و دمنِ فیضی براساس نظریۀ تودوروف. [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • نور حکمت خسروانی در شاهنامه [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • نور بازتاب/بازتولید مؤلفه‌های حکمت خسروانی در منطق‌الطیر عطار [دوره 13، شماره 1، 1401]

و

 • وصف معشوق نسخه‌شناسی و گونه‌شناسی « مناظرالأنوار» [دوره 13، شماره 1، 1401]

ه

 • هزار و یک شب تحلیل ظرفیت‌های پویانمایی (انیمیشنی) حکایت «اسب آبنوس» هزار و یک شب [دوره 13، شماره 1، 1401]
 • هلیدی بررسی سبک‌شناسانه‌ی فرایندهای فن مناظره بر اساس نظریه‌ی نقش‌گرای هلیدی [دوره 13، شماره 1، 1401]

ی