اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

یوسف محمدنژاد عالی زمینی

ادبیات هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

mnezhad.ygmail.com
88046891-3

سردبیر

ابوالقاسم رادفر

زبان و ادبیات فارسی استاد/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

.www.ihcs.ac.ir/Pages/Features/StaticPage.aspx?id=94
agradfaryahoo.com
.

جانشین سردبیر

یوسف محمدنژاد عالی زمینی

زبان و ادبیات فارسی رئیس پژوهشکده ادبیات پزهشگاهعلوم انسانی و مطالعات فرهنگی

mnezhad.ygmail.com
88608396

اعضای هیات تحریریه بین المللی

نامیر کاراخلیلوویچ

استاد دانشگاه سارایوو

namir.karahalilovicgmail.com

فوجیی موریو

ادبیات فارسی استاد - دانشگاه مطالعات خارجی توکیو

fujii.moriogmail.com

اعضای هیات تحریریه

داوود اسپرهم

ادبیات استاد - دانشگاه علامه طباطبایی

.
d_sparhamyahoo.com
0000000

h-index: .  

سعید بزرگ بیگدلی

ادبیات دانشیار/دانشگاه تربیت مدرس

.
bozorghsmodares.ac.ir

h-index: .  

تقی پورنامداریان

زبان و ادبیات فارسی استاد/ژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

.
namianihcs.ac.ir

h-index: .  

کاظم دزفولیان

زبان و ادبیات فارسی استاد/دانشگاه شهید بهشتی

.
k_dezfoulianzsbu.ac.ir

h-index: .  

ابوالقاسم رادفر

زبان و ادبیات فارسی استاد/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

.
agradfaryahoo.com
.

h-index: .  

عبدالحسین فرزاد

زبان و ادبیات فارسی دانشیار/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

.
a_h_farzadyahoo.com
.

h-index: .  

روح‌انگیز کراچی

زبان و ادبیات فارسی استاد/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

.
r_karachiyahoo.com
.

h-index: .  

زهرا پارساپور

ادبیات دانشیار/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

.
parsapoorihcs.ac.ir
0000000

h-index: .  

فاطمه مدرسی

زبان و ادبیات فارسی استاد/دانشگاه آذربایجان غربی

.
fatemeh.modarresiyahoo.com
.

h-index: .  

روح الله هادی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار/دانشگاه تهران

.
rhadiut.ac.ir
.

h-index: .  

رحمان مشتاق مهر

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

.
r.moshtaghmehrgmail.com

محمدرضا غلامرضایی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه شهید بهشتی

kohannamegmail.com

سیدعلی اصغر میرباقری فرد

استاد دانشگاه اصفهان

a.mirbagherifardgmail.com

عباسعلی وفایی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

zaban.adabgmail.com

مصطفی گرجی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه پیام نور

.
gorjim111yahoo.com

احمد رضایی جمکرانی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه قم

a52_2006yahoo.com

قدرت الله قاسمی پور

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه چمران اهواز

gh.ghasemipouryahoo.com

مدیر داخلی

ناهید فتحی

مدیریت دانشجوی دکتری

kohannamegmail.com