کهن‌نامه ادب پارسی (CPL) - اصول اخلاقی انتشار مقاله