دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، پاییز و زمستان 1396 
3. اقسام و توابع مسمط در شعر فارسی

صفحه 39-62

ابوالقاسم رادفر؛ علیرضا فولادی؛ زهرا پارساپور؛ رقیه فراهانی