دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 30، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-200 
4. پیوند تصویری می و چهره در دیوان حافظ

صفحه 1-30

علیرضا محمدی کله سر؛ شیوا وکیلی مطلق