دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 29، پاییز و زمستان 1398 
3. ساختارهای شرطی گلستان سعدی و کارکردهای بلاغی- معنایی آن‌ها

صفحه 1-30

رضا رفایی قدیمی مشهد؛ محمد جواد مهدوی؛ میلاد نویدپور


7. بررسی و تحلیل کارکرد حُسن‌طلب در قالب‌های شعر فارسی

صفحه 1-28

منوچهر تشکری؛ محمدرضا صالحی مازندرانی؛ کاظم جعفری نیک