معرفی و بررسی نسخه‌ای ناشناخته و بی‌نظیر از تاریخ نگارستان احمد غفاری

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ادبیات دانشگاه آزاد واحد نجف‌آباد

2 استادیار گروه ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

3 استاد گروه ادبیات دانشگاه آزاد واحد نجف‌آباد

چکیده

در مقالة حاضر نسخه‌ای نفیس از تاریخ نگارستان، اثر قاضی احمد بن محمد غفاری، از نویسندگان معروف قرن دهم هجری، بررسی شده است. این نسخه به شمارة 583 در کتابخانة کاخ گلستان نگه‌داری می‌شود. در این پژوهش، برای توضیح ویژگی‌های نسخة مذکور‌، آن را با پنج نسخة خطی و یک چاپ سنگی این اثر مقایسه کرده‌ایم. این نسخه‌ها عبارت‌اند از: نسخ مورخ 993 ق، 1003 ق، و 1015 ق محفوظ در کتابخانة ملی ایران، نسخة مورخ 1010 ق محفوظ در کتابخانة آیت‌الله مرعشی، نسخة مورخ 1008 ق محفوظ در کتابخانة دانشگاه پرینستون امریکا، و چاپ سنگی مورخ 1275 ق در هند. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد از این اثر‌ تحریرهای متعددی موجود است و شباهت نسخة شمارة 583 کاخ گلستان از جهاتی با نسخ مورخ 993‌ ق، 1003 ق، و 1015 ق محفوظ در کتابخانة ملی ایران و نسخة مورخ 1010 ق محفوظ در کتابخانة آیت‌الله مرعشی بیش از نسخة مورخ 1008 ق کتابخانة دانشگاه پرینستون و چاپ سنگی مورخ 1275 ق است. در این پژوهش، همچنین، به بررسی ویژگی‌های سبکی و زیبایی‌های ادبی این اثر پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing and Investigating the Unknown and Unique Edition of Negarestan History Written By Ahmad Ghaffari

نویسندگان [English]

  • Samira Rostami 1
  • Jamshid Mazaheri 2
  • Ata' Mohammad Radmanesh 3
1 Ph.D Candidate of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Najafabad branch
2 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, University of Isfahan
3 Professor, Department of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Najafabad branch
چکیده [English]

In the present article, an exquisite edition of Negarestan History, written by Qazi Ahmad bin Mohammad Ghaffari, a well-known writer in the 16th century, is explored. This edition, under the number 583, is kept at the library of Golestan Palace. In this research, to describe the characteristics of the aforementioned edition, we compared it with five manuscripts and one lithograph of the work piece. These editions include: the editions dated 1614, 1624, and 1636 at National Library of Iran, the edition dated 1631 at Ayatollah Mar'ashi Library, the edition dated 1629 at the Library of US Princeton University, and the lithograph edition dated 1896 in India. The investigations show that there are numerous editions of this work, and the edition numbered 583 at Golestan Palace has more in common with the editions dated 1614, 1624, and 1636 at National Library of Iran and the edition dated 1631 at Ayatollah Mar'ashi Library than with the edition dated 1629 at the Library of Princeton University and the lithograph edition dated 1896 in India. In this research, the stylistic and literary characteristics of this work were investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Negarestan history
  • Ahmad Ghaffari
  • Manuscript
  • stylistic characteristics
  • literary characteristics
منابع
بامداد، مهدی (1371). شرح حال رجال ایران، تهران: زوار.
حسینی فسایی، میرزا حسن (1378). فارسنامة ناصری، تصحیح منصور رستگار فسایی، تهران: امیرکبیر.
رازی، امین‌احمد (1378). تذکرة هفت اقلیم، تصحیح محمدرضا طاهری‌، تهران: سروش.
شمیسا، سیروس (1384). سبکشناسی نثر، تهران: نشر میترا.
صفا، ذبیح‌الله (1370). تاریخ ادبیات در ایران، ج 5، بخش 3، تهران: فردوس.
غفاری، احمد بن محمد (993 ق). تاریخ نگارستان، نسخة خطی، کتابخانة ملی ایران، شمارة 17521-5.
غفاری، احمد بن محمد (1003 ق). تاریخ نگارستان، نسخة خطی، کتابخانة ملی ایران، شمارة 3076/ ف.
غفاری، احمد بن محمد (1008 ق). تاریخ نگارستان، نسخة خطی، کتابخانة دانشگاه پرینستون امریکا، شمارة MSS152.
غفاری، احمد بن محمد (1010 ق). تاریخ نگارستان، نسخة خطی، کتابخانة آیت‌الله مرعشی، شمارة 8529.
غفاری، احمد بن محمد (1015 ق). تاریخ نگارستان، نسخة خطی، کتابخانة ملی ایران، شمارة 2552/ ف.
غفاری، احمد بن محمد (بی‌تا). تاریخ نگارستان، نسخة خطی، کتابخانة کاخ گلستان، شمارة 583.
غفاری، احمد بن محمد (1275 ق). تاریخ نگارستان، چاپ سنگی، کلکته.
غفاری، احمد بن محمد (1404 ق). تاریخ نگارستان، تصحیح مرتضی مدرس گیلانی، تهران: کتاب‌فروشی حافظ.
قزوینی، محمد (1332). «شرح احوال میرزا مخدوم شریفی»، فرهنگ ایرانزمین، ش 1.
هینتس، والتر (1371). شاهاسماعیل دوم صفوی، ترجمة کیکاووس جهانداری، تهران: علمی و فرهنگی.