راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقالات  (pdf)

راهنمای استفاده از سامانه

فرآیند پذیرش مقالات 

فرم تعهد و تعارض منافع نویسندگان (الزامی در زمان ارسال مقاله)

 نویسنده متعهد است در صورت داشتن حامی مالی و یا معنوی حتما در متن مقاله و تعهد نامه درج نماید.