راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقالات  (pdf)

راهنمای استفاده از سامانه و ثبت نام

فرآیند پذیرش مقالات 

فرم تعهد و تعارض منافع نویسندگان (الزامی در زمان ارسال مقاله)( دانلود فرم تعهد نویسندگان/ دانلود فرم تعارض منافع نویسندگان)

 نویسنده متعهد است در صورت داشتن حامی مالی و یا معنوی حتما در متن مقاله و تعهد نامه درج نماید.

جهت داوری و  پذیرش مقالات در مجله،  هزینه  دریافت می شود (مشاهده جزییات)

نویسنده موظف به ارسال فایل مشابهت یاب میباشد (استفاده از نرم افزار مشابهت یاب سمیم نور (مشاهده صفحه - راهنما ).)