اعتبار نشریه در سال 98

این نشریه به استناد نامۀ کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  در سال 1398   رتبه B  را اخذ نموده است.