اعتبار نشریه

این نشریه به استناد نامۀ کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شمارۀ  103360 /3 و تاریخ 1391/4/21 رتبۀ علمی‌پژوهشی دریافت کرده است.