اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

یوسف محمدنژاد عالی زمینی

ادبیات دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

mnezhad.ygmail.com
88046891-3

سردبیر

ابوالقاسم رادفر

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

.www.ihcs.ac.ir/Pages/Features/StaticPage.aspx?id=94
agradfaryahoo.com
.

جانشین سردبیر

یوسف محمدنژاد عالی زمینی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار پژوهشکده ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

mnezhad.ygmail.com
88608396

اعضای هیات تحریریه بین المللی

نامیر کاراخلیلوویچ

استاد دانشگاه سارایوو

namir.karahalilovicgmail.com

فوجیی موریو

ادبیات فارسی استاد - دانشگاه مطالعات خارجی توکیو

fujii.moriogmail.com

اعضای هیات تحریریه

داوود اسپرهم

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی

d_sparhamyahoo.com
0000000

h-index: .  

سعید بزرگ بیگدلی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

.
bozorghsmodares.ac.ir

تقی پورنامداریان

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

.
namianihcs.ac.ir

h-index: .  

کاظم دزفولیان

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی

.
k_dezfoulianzsbu.ac.ir

h-index: .  

ابوالقاسم رادفر

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

.
agradfaryahoo.com
.

عبدالحسین فرزاد

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

.
a_h_farzadyahoo.com
.

روح‌انگیز کراچی

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

.
r_karachiyahoo.com
.

h-index: .  

زهرا پارساپور

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

.
parsapoorihcs.ac.ir
0000000

h-index: .  

فاطمه مدرسی

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آذربایجان غربی

.
fatemeh.modarresiyahoo.com
.

h-index: .  

روح الله هادی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

.
rhadiut.ac.ir
.

h-index: .  

رحمان مشتاق مهر

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

.
r.moshtaghmehrgmail.com

محمدرضا غلامرضایی

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی

kohannamegmail.com

سیدعلی اصغر میرباقری فرد

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

a.mirbagherifardgmail.com

عباسعلی وفایی

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی

a_a_vafaieyahoo.com

مصطفی گرجی

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

.
gorjim111yahoo.com

احمد رضایی جمکرانی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم

a52_2006yahoo.com

قدرت الله قاسمی پور

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه چمران اهواز

gh.ghasemipouryahoo.com

مدیر داخلی

ناهید فتحی

مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی مدیر داخلی نشریات علمی - پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- دانشجوی دکتری مدیریت

kohannamegmail.com
0000-0001-5621-5113

سرویراستار

رضا حسینی

فلسفه سر ویراستار نشریات علمی - پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ezahosseini.rhgmail.com

ویراستار ارشد

معصومه پوراسدیان

ویراستار ارشد

kohannamegmail.com

محبوبه قاسمی ایمچه

سرویراستار

kohnyahoo.com