هزینه چاپ مقاله

هزینههای بررسی، چاپ و انتشار نشریۀ کهن نامه ادب پارسی

  • براساس آیین‌نامۀ نشریات علمی‌پژوهشی کمیسیون نشریات وزارت علوم (آیین نامه سال 1401 وزارت عتف)و همچنین مصوبۀ هیئت‌رئیسۀ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(تاریخ 25/6/91، شماره 54/6/91)برای دریافت، بررسی و انتشار مقالات، هزینه دریافت می‌شود.
    ازاین‌رو هزینۀ مقاله‌ها در دو نوبت دریافت خواهد شد:
    1. هزینۀ اولیۀ بررسی مقاله:
  • پس از ثبت مقاله در سامانه، در صورت انتخاب برای بررسی بیشتر، قبل از ارسال به مرحلۀ داوری، نیاز است هزینۀ اولیه توسط مؤلف پرداخت شود.( برای برای داوری هر مقالۀ ارسالی مبلغ 200هزار تومان دریافت شود.)
    2. هزینۀ نهایی پذیرش مقاله:
  • در صورت تایید مقاله از سوی داوران و پذیرش نهایی آن، نیاز است هزینۀ نهایی پذیرش و نشر مقاله از سوی مؤلف پرداخت شود تا گواهی پذیرش مقاله صادر گردد.( برای آماده سازی ( ویراستاری،صفحه آرایی،ویرایش چکیده های انگلیسی و انتشار الکترونیک) مقالات مبلغ 400 هزارتومان از نویسندگان دریافت میشود.
  1. در هر مرحله، هزینه‌ها از طریق سامانه مجله و درگاه بانکی پرداخت میشود.