بانک ها و نمایه نامه ها

 دو فصلنامه «کهن نامه ادب پارسی» در پایگاه‌های زیر نمایه شده است: