داوران

 

 برای داوری مقاله‌های ارسال‌شده به دوفصلنامۀ «کهن نامه ادب پارسی» از شیوۀ «دوسویه‌ناشناس» (Double blind peer review) استفاده می‌شود. در این روش، داوری مقاله به دو داور سپرده می‌شود که با موضوع مقاله آشنا و در آن متخصص باشند اما نام نویسنده برای داوران و همچنین نام داوران برای نویسنده مشخص نیست.

راهنمای داوران

اسامی داوران سال 98

اسامی داوران سال 1399

اسامی داوران سال 1400

اسامی داوران سال 1401

                                                                 اسامی داوران بین المللی

  1. تیمور مالمیر/ دانشگاه کردستان/https://publons.com/researcher/4086102/teymoor-malmir
  2. مهدی نیک منش/ دانشگاه الزهرا(س)/https://publons.com/researcher/3946212/mahdi-nikmanesh
  3. صفورا برومند / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی/https://publons.com/researcher/4969327/safura-borumand