بررسی تطبیقی کاربرد صفت‌های هنری در ایلیاد و ادیسۀ هومر و شاهنامۀ فردوسی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ادبیات عرب، آزاد نجف‌آباد

2 دانشجوی ادبیات فارسی، دانشگاه نجف آباد

چکیده

یکی از ویژگی‌های سبکیِ مشترک در ایلیاد و ادیسۀ هومر و شاهنامۀ فردوسی کاربرد صفت‌های هنری است. صفت‌های هنری، با ارائۀ جزئیاتی از شخصیت‌ها و اشیا و مکان‌های داستان، ساختار توصیفی قدرتمندی را، به منظور شخصیت‌پردازی و تصویرسازی، به‌وجود می‌آورند. همچنین، این صفت‌ها، همراه با نام افراد، فرمولی را شکل می‌دهند که این فرمول بخشی از یک بیت را پُر می‌کند و نقش مهمی در وزن شعر ایفا می‌نماید. از این ‌رو، می‌توان گفت که صفت‌های هنری به شاعر در توصیف و روایت و موسیقی شعر و به خواننده یا شنونده در درک بهتر و دقیق‌تر داستان‌ یاری می‌رسانند. در پژوهش پیش رو، تلاش شده، با تعریف صفت‌های هنری و ذکر انواع آن، تأثیر کاربرد این صفت‌ها در شخصیت‌پردازی و تصویرسازی و وزنِ ایلیاد و ادیسه و شاهنامه نشان داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Application of Epithets in Homer’s Iliad and Odyssey and Ferdowsi’s Shahnameh

نویسندگان [English]

  • Sayyid Mohammad Amiri 1
  • Seyed Ali Mahmoudi Lahijani 2
چکیده [English]

One of the common stylistic features in the Iliad and Odyssey by Homer and Shahnameh by Ferdowsi is the use of epithet. By presenting details about characters, objects and the places in a story, epithets create a powerful descriptive structure in order to develop the character and images in the story. The epithets along with the person’s name form a formula, which fills a part of a verse and play an important role in the poem’s rhythm. Thus, it can be said that epithets help the poet in the description, narration and the music of the poem and help the reader or audience to better understand the story. The present study attempts to define the epithets and mention numerous examples, so as to show the effect of using them in developing the characters, image and the rhythm in Iliad and Odyssey and Shahnameh.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epithet
  • Iliad
  • Odyssey
  • Shahnameh
ارسطو (1357). فن شعر، ترجمۀ عبدالحسین زرین‌کوب، تهران: امیرکبیر.
اسلامی ندوشن، محمدعلی (1386). داستان داستان‌ها، رستم و اسفندیار در شاهنامه، تهران: شرکت سهامی انتشار.
شفیعی ‌کدکنی، محمد‌رضا (1388). صور خیال در شعر فارسی، تهران: آگاه.
شفیعی‌ کدکنی، محمد‌رضا (1389). موسیقی شعر، تهران: آگاه.
شمیسا، سیروس (1381). آشنایی با عروض و قافیه، تهران: فردوس.
فردوسی، ابوالقاسم (1384). شاهنامۀ فردوسی، به کوشش سعید حمیدیان (متن کامل)، تهران: قطره.
میرصادقی، جمال (1376). عناصر داستان، تهران: سخن.
هومر (1389 الف). ادیسه، ترجمۀ میرجلال‌الدین کزازی، تهران: مرکز.
هومر (1389 ب). ایلیاد، ترجمۀ میرجلال‌الدین کزازی، تهران: مرکز.
 
Baldwin, P. S. (2011). Cliffs Notes on Homer's Odyssey, New York: IDG Books Worldwide, Inc.
Fowler, R. (2004). The Companion to Homeric Cambridge, Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Goldstone, E. W. (1886). Homer, New York: D. Appleton and company.
Holman, H. C. (1980). A Handbook to Literature, Based on the Original Edition by William Flint Thrall and Addison Hibbard, 4th edition, Indianapolis: Bobbs-Merrill Education Pub.
Homer (2007). Iliad, Translated by Ian. C. Johnston, Second Edition, Arlington, Virginia: Richer Resources Publications.
Homer (1998). Odyssey, Translated by Robert Fitzgerald, Farrar, Straus and Giroux.
Kenny, Anthony (2005). Arthur Hugh Clough: A Poet's Life, London: Continuum.
Parry, M. (1971). The Making of Homeric Verse: The Collected Papers of Milman Parry, ed. A. Parry Oxford: At the Clarendon Press.
Shipley, J. T. (1953). Dictionary of World Literature: Criticism, Forms, Technique, New York: by Philosophical Library.
West, L. M. (2007). Indo–European Poetry and Myth, New York: by Oxford University press Inc.
Wood, R. (1824). An Essay on the Original Genius and Writing of Homer: with a Comparative View of the Ancient and Present State of the Troade, London: John Richardson, Royal Exchange; and Richard Newby; Cambridge.