بررسی تطبیقی ایزد باد با رستم و سهراب

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دکترای زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

ما در اساطیر ایران با دو آفرینش مواجهیم: یکی آفرینش اهورامزدا که از گوهر نور است و دوم آفرینش اهریمن که از گوهر تاریکی است. ایزد وای (ایزد فضا، مکان، و باد) ایزدی دو‌چهره‌ است که هر دو گوهر روشنی و تاریکی را در خود دارد و از هر دو آفرینش خرد مقدس و خرد خبیث برتر است. در این مقاله، ایزد باد به‌اجمال بررسی می‌شود؛ سپس، برپایة مندرجات شاهنامه نشان داده می‌شود که پهلوانان از گوهر ایزد وای و حاصل آمیزش نور و تاریکی‌اند و از هردو کشور ایران و توران به‌منزلة نماد سرزمین‌های اهورایی (پردیس نور) و اهریمنی (دوزخ تاریکی) برتر‌ند. درادامه، شخصیت رستم به‌مثابة نماد پهلوانی بررسی می‌شود تا شباهت او با ایزد باد نشان داده شود و به این نتیجه می‌رسیم که سهراب نماد گرایش ظلمانی ایزد باد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vyu and the Story of Rostam and Sohrb: A Comparative Study

نویسندگان [English]

  • Abol-Qasem Radfar 1
  • Saman i Qasemi Firuzabad 2
1 Professor, Persian Language and Literature, Institute for Humanities and Cultural Studies
2 Ph.D Candidate, Persian Language and Literature, Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

In this article Vyu, a dual-natured Zoroastrian divinity of the wind, is briefly
explained. This divinity is simultaneously angelic and demonic and has both dark and
light substance. Then it is shown that according to shah name heroes have the same
substance as Vyu and are mixed of both dark and light aspects. At the follow
Rostam’s character, as the symbolic hero, is studied to show the similarities to the
Vyu. We will see that Sohrb is the symbol of dark tendency of Vyu.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vyu
  • heroism
  • Rostam
  • Sohrb
  • Light
  • darkness