مضمون‌سازی با برخی احجار کریمه در شعر شاعران سبک آذربایجانی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دکترای زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (نویسندة‌ مسئول)

چکیده

یکی از ویژگی‌ها و اختصاصات مهم شعری سبک شاعران آذربایجانی و ارّان کاربرد اصطلاحات و مضامین علمی و کمک‌گرفتن از آن‌ها برای مضمون‌سازی است؛ چنان‌که بیشترین مضامین و اصطلاحات علومی، مانند نجوم، طبّ، گیاه‌شناسی، داروشناسی، در آثار شاعران این سبک دیده می‌شود. در این مقاله، اصطلاحات، تشبیهات، استعارات و مضامین ساخته‌شده با برخی احجار کریمه (شامل الماس، پیروزه، درّ، عقیق، لعل، و یاقوت) بررسی شده و مسائل علمی و ادبی مطرح‌شده دربارة این احجار کریمه در دیوان‌های خاقانی شروانی، فلکی شروانی، ذوالفقار شروانی، مجیرالدین بیلقانی و آثار نظامی گنجوی تحلیل شده و با کتب علمی کانی‌شناسی قدیم، ازجمله تنسوخ‌نامة ایلخانی و آثاری از این دست، تطبیق داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Guarantying with some Jewelries in Azerbaijani Style

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Radfar 1
  • Asghar Esmaeili Tazekandi 2
1 Associate Professor, Institute for Humanities and Cultural Studies
2 P.H.D Student of Persian Literatuare Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

One of the important specialties and characteristics of poetic Azerbaijani style, using
the scientific words and terms and making guaranteed by them, though many of words
and terms of sciences such astronomy, medicine, botany, pharmacology etc.
In this paper terms, smiles, metaphors and guarantees what makes with jewelries
(contain brilliant, turquoise, pearl, agate, gold, ruby & topaz) considered and literary
and scientific problems of them analyzed in works of khagani sharvani, falaki
sharvani, zolfagar sharvani, mojirAl-din Baylagani & nizami ganjavi and compared
with old mineralogy works such as Tansoqnameh Ilkhani.

کلیدواژه‌ها [English]

  • guarantying
  • terms
  • jewelries
  • Azerbaijani style.