ارتباط کلامی در شعر کهن پارسی (سؤال و جواب، مکالمه، مناظره، و دیالکتیک)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

msharifnasab@yahoo.com

چکیده

برقراری ارتباط میان انسان‌ها از راه‌های گوناگون امکان‌پذیر است؛ اما ارتباط کلامی شایع‌ترینِ این راه‌هاست. در شعر کهن پارسی، ارتباط کلامی به چندین شیوه‌، مانند سؤال و جواب، مکالمه، مناظره، و دیالکتیک، صورت می‌گرفته است. در این مقاله، به شیوه‌های گوناگون ارتباط کلامی در شعر کهن پارسی پرداخته شده و ویژگی‌های هریک بررسی شده است. درنهایت، نشان داده شده که ‌جز دیالکتیک، که در زمینه‌ای کاملاً منطقی و مستدل اتفاق می‌افتد، سایر شیوه‌های ارتباط کلامی چندان محمل منطقی و استدلالی نداشته‌اند. این اتفاق چه‌بسا متأثر از وضعیت اجتماعی و هژمونی غالب جامعة آن روزگار، که زیر سلطة پادشاهان ستمگر و تک‌صدایی بوده رخ داده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Verbal Communication in Classic Persian Poetry (Question-Answer Communication, Colloquy and Dialectic)

نویسنده [English]

  • Maryam Sharifnasab
Associate Professor, Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

Creating connections between people is possible in different ways, but verbal
communication is the most common way. This connection in classic Persian poetry
has appeared in numerous ways such as verbal communication and question - answer,
communication, colloquy and dialectic, etc. In this essay a variety of verbal
communication and their features in the classic Persian poetry are discussed. In the
end, it is shown that only in dialectics, logic and reasoning are very vivid and in the
other methods of verbal communication they have not been substantiated .This could
be occur because of the hegemonic and monophonic social systems under the
authorization of autocrats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • verbal communication
  • conversation
  • question - answer
  • communication
  • colloquy
  • Dialectic
  • classic Persian poem