مقایسة مفهوم انسان در اندیشه‌های ناصرخسرو و فلوطین

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه مازندران (نویسندة مسئول)

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه مازندران

چکیده

به‌دست‌دادن تعریف جامع و دقیق از انسان دغدغة اساسی مکاتب فلسفی در فرهنگ‌های متفاوت است. فلاسفه و متفکران، در ادوار گوناگون، تعاریف متفاوتی از انسان عرضه کرده‌اند. آنچه در تمامی این تعاریف درخور توجه است، تأثیر فضای فرهنگی و تاریخی بر تعاریف اندیشمندان و فلاسفة هر دوره است که از مقولات گوناگون علوم انسانی و به‌تبع آن، تأثیر مراودات فرهنگی میان تمدن‌ها بر این تعاریف است. در این جستار، سعی شده تا با توجه به تأثیرپذیری فرهنگی ایران از فلسفة یونانی در دوران اسلامی اندیشه‌های فلوطین، به‌مثابۀ میراث‌دار گلچینی از فلسفة کلاسیک غربی، با ناصرخسرو به‌منزلۀ متفکری ایرانی و اندیشمندی اسماعیلی، در مقولة انسان مقایسه و شباهت‌ها و تفاوت‌های اندیشه‌های این دو متفکر با یکدیگر سنجیده شود. در یک نتیجه‌گیری کلی باید گفت، در بیان تحلیل‌هایی که هریک از این دو متفکر عرضه کرده‌اند عامل اصلی سامان‌بخش، فضای فکری عصر و نیاز فکری مخاطبانشان بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stylistic Influence of Hafez on Naziri

نویسندگان [English]

  • Morteza Mohseni 1
  • Atena Reihani 2
1 Assistant Professor of the Department of Persian Language and Literature, University of Mazandaran
2 M.A. Persian language& literature University of Mazandaran
چکیده [English]

Naziri Neishaboori is one of Indian style (sabke Hendi) avant-gard poets. Naziri’s
poetry ,has some signs of the previous styles especially Araghi.
Sa’di and Hafes have had the most influence on Naziri Neishaboori’s poetry, from
among the Araghi style poets.
Ofcourse Hafez’o influence on Naziri is incomparable to other poets’ influence on
him ,because Naziri intended to make his poetry all-sidedly similar to Hafez poetry,
these include his diction, rhythem and meter, images, and literary beauties, immitation,
concepts, ideas and poetic feelings. This essay is about to closely study the stylistic
influences of Hafez on Naziri Neishaboori’s sonnets, then it proves that imitation of
Hafez’ sonnetering, ofter his life has never stopped and has reached its climax in the
period called Bazgasht Adabi.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ghazal farsi
  • Persian Sonnet
  • Araghi style
  • Indian style
  • Hafez
  • Naziri