تأثیرپذیری سبکی نظیری از حافظ

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

نظیری نیشابوری از شاعران پیش‌گام سبک هندی است. شعر نظیری نشانه‌هایی از سبک‌های پیشین به‌ویژه عراقی را در خود دارد. او در میان شاعران سبک عراقی، به شعر سعدی و حافظ، بیشتر از دیگر شاعران توجه داشته است. البته میزان تأثیر‌پذیری شعر نظیری از غزل‌های حافظ با هیچ شاعر دیگر قابل‌ مقایسه نیست، زیرا نظیری سعی داشته در تمام وجوه شعر خود را به شعر حافظ نزدیک کند، ازجمله واژگان و ترکیبات، موسیقی بیرونی و کناری، صُوَر خیال و زیبایی‌های ادبی، مفاهیم، اندیشه‌ها، و عواطف شعری. در این پژوهش سعی شده تأثیرپذیری غزل نظیری نیشابوری از غزل حافظ، در تمام محورهای مذکور، دقیقاً بررسی و آشکار شود تا اثبات گردد که تقلید و پیروی از شیوۀ غزل‌سرایی حافظ، بعد از حیات وی، پیوسته ادامه داشته و در سبک بازگشت ادبی به اوج رسیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stylistic Influence of Hafez on Naziri

نویسنده [English]

  • Mohammad Amir Mashhadi
Associate Professor of Persian Literature, University sistan &baluchestan
چکیده [English]

Naziri Neishaboori is one of Indian style (sabke Hendi) avant-gard poets. Naziri’s
poetry ,has some signs of the previous styles especially Araghi.
Sa’di and Hafes have had the most influence on Naziri Neishaboori’s poetry, from
among the Araghi style poets.
Ofcourse Hafez’o influence on Naziri is incomparable to other poets’ influence on
him ,because Naziri intended to make his poetry all-sidedly similar to Hafez poetry,
these include his diction, rhythem and meter, images, and literary beauties, immitation,
concepts, ideas and poetic feelings. This essay is about to closely study the stylistic
influences of Hafez on Naziri Neishaboori’s sonnets, then it proves that imitation of
Hafez’ sonnetering, ofter his life has never stopped and has reached its climax in the
period called Bazgasht Adabi.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ghazal farsi
  • Persian Sonnet
  • Araghi style
  • Indian style
  • Hafez
  • Naziri.