نشانه‌های زیبایی پیکرین در ادب پارسی

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسنده

استادیار دانشگاه پیام‌نور زرین شهر، گروه زبان و ادبیات فارسی

چکیده

در‌باب نشانه‌های زیبایی‌شناختی پیکرین خوبرویان به‌طور کلی در ادب‌پارسی و به‌ویژه شعر دری بسیار می‌توان گفت. مایۀ شگفتی است که با همة گستردگی مطلب در ادبیات و تاریخ ما، تاکنون نوشتة مستقلی در این باب فراهم نیامده است. حال آنکه سراسر تاریخ ادب پارسی سخن از حسن و جمال و ستایش زیبایی است. آنچه که گویی آغاز نداشته و البته نپذیرد انجام. نیاکان ما این موضوع را تحت عنوان علم‌الجمال پی گرفته‌اند.
در این مقاله ابتدا مطالعات زیبایی‌شناسی در میان قدما و سپس معاصرین بررسی می‌شود. آنگاه تلاش خواهد شد که حلقه‌های مفقودة زیبایی در فرهنگ ایرانیان پیش از اسلام و ادب عرب بازیافته شود. سپس نشانه‌های زیبایی اساساً «پیکرین» معشوق ادب پارسی و سیر تغییر و تحول این نشانه‌ها را بررسی خواهد شد. در این مقاله نگارنده تنها با ذکر نمونه‌هایی چند از زیبایی پیکرین معشوق، درپی یافتن نشانه‌های محسوس بوده است. تحلیل گسترده، نقد تحلیلی وروابط بینامتنی (intertextuality relationships) نمونه‌ها، نیز بررسی نشانه‌های غیرپیکرین زیبایی که در ادب پارسی از آن به «آن» تعبیر رفته است، مجالی دیگر می‌طلبد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Signs of Physical Beauty in Persian Literature

نویسنده [English]

  • Zahra Agha Babaei
Assistant Professor at Zarrin Shahr Payame Noor University, the Department of Persian Language and Literature
چکیده [English]

We can talk a lot about the physical aesthetic signs of beauties in Persian literature and especially in Persian poems. Despite the fact that all over the Persian literature and history is about beauty and aesthetics, it's amazing that with this vast literature there isn’t any specialized writing still about this fact. The ancients examined this fact with a science named Elm-al-Jamal. In this article we first go through the ancient and then contemporary aesthetic study. The next part searched missing links of beauty in ancient Persian before Islam, and then we find the signs of beauty in Persian poems and show the changing and developmental trend of beauty. At last we explain the cause of the stability of the aesthetic taste ancients had in Persian poems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : aesthetics
  • Bibliography of beauty
  • Avesta
  • Persian poem
  • Arab literature