بررسی و تحلیل بازتاب اساطیری آب در شاهنامة فردوسی

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

چکیده

آب، عنصر شگفت‌انگیز طبیعت است که همواره مورد احترام و تقدیس ملل مختلف بوده و اسطوره‌های فراوانی پیرامون آن شکل گرفته‌است. ایرانیان باستان نیز آب را بسیار گرامی می‌داشتند و محافظت از آن را وظیفۀ آیینی خویش می‌دانستند. بسیاری از این اعتقادات درشاهنامه به‌عنوان مهم‌ترین جایگاه تجلی اساطیر و باورهای ایرانی، به تصویر کشیده‌است. فرزانۀ توس، حکیم ابوالقاسم فردوسی، در لابه‌لای اثر گرانسنگ خویش به مواردی اشاره کرده که نمایانگر اندیشه‌های اسطوره‌ای پارسیان دربارۀ آب است. این موارد در چهار جنبه گنجانده شده‌است: 1. تطهیر روان 2. شستشو برای نیایش 3. آب حیات 4. باروری و فراوانی.
در نوشتار حاضر، این جوانب بررسی می‌شود تا نشان داده شود آب از این منظر چه اهمیت و اسراری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study and Analysis of the Mythological Reflections of Water in Ferdowsi's Shahnameh

نویسندگان [English]

  • Ishagh Toghyani 1
  • Rahman Ghorbani 2
1 Associate Professor at Isfahan University, Department of Persian language and Literature
2 PHD Student of Persian Language and Literature at Isfahan University
چکیده [English]

Water is a marvelous element of nature which has been appreciated by many different nations and many myths has been shaped about it. Water has been admired by ancient Iranian people, too, as they protected it as a ritual task. Many of these beliefs (myths) have been portrayed in "Shahname" as the most important text that has expressed Iranian myths and beliefs. The Famous poet, Ferdowsi, represents instances of Iranian's mythical notions and ideas about water in his great book. These instances include four dimensions: 1) catharsis of spirit, 2) ablution for adoration, 3) AB- E HAYAT, and 4) fertility and amplitude. The paper studies these dimensions in order to display the significance and mysteries of water.

کلیدواژه‌ها [English]

  • water of life (ab-e-hayat)
  • water myth
  • Shahname
  • ablution for adoration
  • Ferdowsi