بازتاب شاهنامه در تاریخ جهانگشای جوینی

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ادبیات فارسی، مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد بندر‌عباس

2 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

در مقالة حاضر سعی شده است اشعار شاهنامه، مندرج در تاریخ جهانگشای جوینی، در دو بخش بررسی و ازحیث لفظ و مضمون با شاهنامه تطبیق شود و مطابقت یا اختلاف و مغایرت این ابیات با شاهنامه بیان شود.
در بخش اول، به میزان ابیات شاهنامهشیوة درج آن‌ها در تاریخ جهانگشای جوینی با ذکر عنوان داستان‌های شاهنامه که این اشعار از آن‌ها انتخاب شده و نیز به نبود تعداد معدودی از این ابیات در شاهنامه اشاره شده است و ضمن تطبیق ابیات با نسخ چاپی خالقی مطلق، مسکو، ژول مول و نسخه‌بدل‌های آن‌ها‌، برخی از اشعاری که با شاهنامه مغایرت دارند، به عنوان نمونه، ذکرشده است.
در بخش دوم، دربارة کاربرد ابیات ازحیث مضمون و تطبیق محتوایی با داستان‌های شاهنامه بحث و ضمن ذکر برخی از مضامین مهم و نقل بخش‌هایی از متن جهانگشا، پیوند لفظی و معنوی اشعار با نثر بررسی و به رابطة پیوستگی یا گسستگی لفظی شعر با نثر اشاره شده و در پایان نتایج حاصل از این پژوهش بیان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Reflection of Shahname on Tarikh-e Jahangosha-ye Joveini

نویسندگان [English]

  • Morteza Maghsoudi 1
  • abolghasem radfar 2
1 M.A. of Persian Language and Literature. Professor at Bandar Abbas Elmi Karbordi University
چکیده [English]

In the present article the author has tried to analyze the poems of Shahnameh cited in Tarikh-e Jahangosha-ye Joveini in two separate sections of structure and content and to realize whether they match or not.
In the first section the number of verses, the way in which they are quoted in Tarikh-e Jahangosha-ye Joveini, the name of stories of Shahnameh from which they are selected, and also the fact that a certain number of them can't be found In SHAHNAMEH are mentioned, and while these verses are referred to in publications such as Khaleghi Motlagh, Moscow, Jule Mole, and some more, some of the poems are named that are inconsistent with Shahnameh.
In the second section in order to attend the verses content-wise, they are double-checked with the stories of Shahnameh and while mentioning some of the more prominent notions and quoting sections of Tarikh-e Jahangosha-ye Joveini, the lexical and pragmatic aspects of the poems are checked with the prose and the coherence and incoherence of pomes and prose is noted . At the end the results of the study are reported.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shahnameh
  • Tarikh-e Jahangosha-ye Joveini
  • Ferdowsi
  • Ata Malik Joveini