تأثیر گزینش ادبی در سبک با تأکید بر دیدگاه پاول سیمپسون

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای ادبیات فارسی

2 استاد پژوهشگاه علوم انسانی

چکیده

سبک یک متن چگونگی استفادة نویسنده یا شاعر از زبان و حاصل انتخاب‌های وی از میان گنجینة زبانی فرهنگ خود است. در این انتخاب ذهن و روان هنرمند تأثیر دارد و هنرمند است که تصمیم می‌گیرد یک مضمون را به چه شیوه‌ای بیان کند.
بنابراین، سبک نویسنده یا شاعر بازتاب نگاه خاص او به جهان درون و بیرون است که در بیان وی متجلی می‌شود. اگر هنرمند نگاه تازه‌ای داشته باشد، برای انتقال مفاهیم ذهنی خود از زبان تازه‌ای استفاده می‌کند و ناگزیر دست به گزینش‌های خاص در زبان می‌زند. وی در این گزینش سلیقه‌های شخصی خود را در زبان اعمال می‌‌کند و گاه از هنجارهای متعارف زبان خارج می‌شود. به این ترتیب سبک محصول گزینش خاص هنرمند از واژه‌هاست.
در این مقاله تأثیر گزینش زبانی در شکل‌گیری سبک یک هنرمند از دیدگاه پاول سیمپسون (P. Simpson)، سبک‌شناس معاصر، بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Literary Choice on Style: With an Emphasis on the Viewpoint of Paul Simpson

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Kord Chegini 1
  • Taghi Pournamdarian 2
1 Ph.D in Persian Language and Literature
2 Professor at the Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

Style of a text is the way a writer or a poet uses the language and the result of what he chooses from the language treasury of his culture. The mind of an artist affects this choice and it is the artist who chooses how to express a theme.
Therefore, the style used by a writer or a poet is a reflection of his special view to the inside and outside world. In fact, this view is manifested in his words. If an artist has a new view of the world, then he uses a new language to convey his mental concepts and inevitably has specific language choices. In his choices, the artist applies his personal preferences to language, and sometimes gets out of the conventional norms of the language. So, style is a product of the artist's specific word choices.
The present paper aims to study the effect of language choices on the style of the artist from the viewpoint of Paul Simpson.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Style
  • Stylistics
  • Transitivity System
  • Paul Simpson
  • Literary Choice
منابع
ابن منظور، محمد بن مکرم (بی‌تا). لسان‌العرب، دارالفکر ـ دارصادر.
بهار، محمدتقی (1381). سبک‌شناسی یا تاریخ تطور نثر فارسی، ج 1، تهران: زوار.
رستم‌بیک تفرشی، آتوسا (1389). «بررسی زبان‌شناختی گفتمان نوشتاری دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر در چهارچوب دستور نقش‌گرای نظام‌مند هالیدی»، رسالة دکتری، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
زرین‌کوب، عبدالحسین (1356). شعر بی‌دروغ شعر بی‌نقاب، تهران: جاویدان.
سپهری، سهراب (1379). هشت کتاب، تهران: طهوری.
شاملو، احمد (1384). مجموعه آثار، دفتر یکم: شعرها، تهران: نگاه.
شمیسا، سیروس (1375). کلیات سبک‌شناسی، تهران: فردوس.
کاتانو، جیمزو (1384). «سبک‌شناسی»، ترجمة فرزین قبادی، نامة فرهنگستان، ش 28.
کادن، جی ای (1380). فرهنگ ادبیات و نقد، ترجمة کاظم فیروزمند، تهران: شادگان.
مهاجر، مهران و محمد نبوی (1376). به سوی زبان‌شناسی شعر، تهران: نشر مرکز.
ولک، رنه و آوستن وارن (1382). نظریة ادبیات، ترجمة ضیاء موحد و پرویز مهاجر، تهران: علمی و فرهنگی.
 
Halliday, M. A. K. (1994). An Introduction to Functional Grammar, London: Edward Arnold.
Simpson, Paul (1993). Language, Ideology and Point of View, London: Routledge.
Simpson, Paul )2004(. Stylistics, London: Routledge.
 
منابع دیگر
آریا‌ن‌پور کاشانی، منوچهر (1372). فرهنگ پیشرو (انگلیسی ـ فارسی)، 6 ج، تهران: نشر الکترونیکی و اطلاع‌رسانی جهان‌رایانه.
آقاگل‌زاده، فردوس (1390). «سبک‌شناسی داستان بر اساس فعل: رویکرد نقش‌گرا»، بهار ادب، ش 1.
باطنی، محمدرضا (1389). توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی، تهران: امیرکبیر.
حق‌شناس، علی‌محمد (1388). فرهنگ معاصر هزاره (انگلیسی ـ فارسی)، تهران: فرهنگ معاصر.
دبیرمقدم، محمد (1378). زبان‌شناسی نظری، تهران: سخن.
ریچارد، جک، جان پلت، و هایدی وبر (1375). فرهنگ توضیحی زبان‌شناسی کاربردی لانگمن (انگلیسی ـ فارسی)، ترجمة حسین وثوقی و دیگران، تهران: مرکز ترجمه و نشر کتاب.
ساغروانیان، جلیل (1369). فرهنگ اصطلاحات زبان‌شناسی: موضوعی ـ توصیفی، مشهد: نما.
سمندری، عبدعلی (1349). «مقایسة ساختمان دستوری زبان‌های فارسی و انگلیسی بر مبنای نظریة مقوله و میزان»، رسالة دکتری، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
شریعت‌زاده، ناهید (1374). واژه‌نامة زبان‌شناسی، تهران: سهیل.
صفوی، کورش (1386). هفت گفتار دربارة ترجمه، تهران: نشر نی.
عاصی، مصطفی و محمد عبدعلی (1375). واژگان گزیدة زبان‌شناسی، تهران: سخن.
همایون، همادخت (1379). واژه‌‌نامة زبان‌شناسی و علوم وابسته، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.