مولوی و کازنتزاکیس در ترازوی اندیشه و احساس با تاکید بر ساحت های نفسانی درونی (باورها، احساسات و خواسته ها)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.30465/cpl.2023.8826

چکیده

بررسی و تحلیلِ تقابل/ تعامل/ تضاربِ اندیشه متفکران و صاحبان تجربه هنری موضوعی است که در مجموعه ساحت هایِ پژوهش های ادبی می تواند بستر و زمینه ساز درک بهتر گفتمانِ فکریِ صاحبان متون - با وجود همه تفاوت های فرهنگی - تلقی شود. در این بستر مولوی و کازنتزاکیس، دو متفکر بزرگ جهان اسلام و مسیحیت هستند که آثار آنها از منظرهای مختلف و در حالت مقایسه ای و با انگیزه های گوناگون قابل تامل است. یکی از مهم ترین این انگیزه ها، نوع اندیشه در باورمندی به ساحت های نفسانی به ویژه ساحت باورها و اعتقادات، احساسات و عواطف، خواسته ها و نیازها است که این مقاله بدان پرداخته است. نویسنده در این مقاله با روش تحلیلی- انتقادی مهم ترین عناصر مشترکِ فکری این دو متفکر را با تاکید بر پنج ویژگی شخصیتی مشترک از یک سو و بارزترین عناصر و مولفه های فکری، عواطف و خواسته های مشترک از سویی دیگر واکاوی و تحلیل کرده است. دستاورد این پژوهش نشان می دهد با وجود همه نگره های غیرهمسو، هر دو بر اصلِ رسیدن به سعادت و شادکامیِ مستمرِ پایان ناپذیر اهتمام ورزیده اند و با توجه به ذوابعاد دیدن انسان بر ساحت نفسانی در قالب نسخه ها و دستورالعمل های مختلف توجه کرده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Mewlana and Kazantzakis in the thought and feeling scale emphasis on the internal selfish field (the Beliefs, Felling, Desires)

نویسنده [English]

  • Mostafa Gorji
Professor of Payame Noor University of Tehran
چکیده [English]

The review and analysis of confrontation/ interaction of thinkers thought and the artistic experience owners is subject that in set of literary researches can be considered –in spite of cultural differs - underlie of better understanding of discourse thinking of authors. Mewlana and Kazantzakis in this ground are two important thinkers of Islam and Christianity world that can be analyzed their texts in various aspects by attitude of comparative. One of the most important attitude, was thought variety in the selfish field especially beliefs, feelings and emotions, desires ground that present article analyze and scrutinize this problem. Writer in this article analyzed the most significant common elements of texts mewlana and Kazantzakis emphasis on character natures on one hand and the most obvious thoughts, emotions, desires elements on the other hand by analytical- critical method. The results of this research shows in spite of uncommon attitude, both of them figure on principle of endless prosperity and happiness and pay attention to selfish ground by life prescriptions by regard to different dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • literature psychology
  • comparative literature
  • selfish square
  • mewlana
  • Kazantzakis