تنوع تدفین ایرانی باستان در شاهنامه

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات انسانی

10.30465/cpl.2023.45370.3206

چکیده

در فهم مطالعات دینی توجه به سنت‌های زندگی بسیار مهم است. یکی از این مسائل در دین ایرانیان باستان، به ویژه دین زردشتی، نوع تدفین است. در دین زردشتی از زمان حضور ایرانیان در آسیای مرکزی و سپس ورود به فلات ایران و تا آغاز دوره پهلوی نخست «تدفین هواسپاری» بوده است. منظور از هواسپاری نهادن جسد در فضای باز است که پس از جداشدن گوشت و پوست استخوان‌ها را در جایی خاص مشهور به استودان یا دخمه می‌نهادند. منابع مهم در خصوص این نوع تدفین در کتاب دینی زردشتیان، یعنی اوستا و بخش فقهی آن وندیداد، منابع فقهی و حقوقی پهلوی زردشتی که مربوط به سده سوم و چهارم هجری است، گزارش مورخان یونانی و رومی و شهادت‌نامه‌های سریانی که زمینه مسیحی دارند، منابع تاریخی و ادبی و گاه فقهی دوره ایران اسلامی، فارس و عربی، اجتما‌ع‌های زنده زردشتیان در ایران و هند، گزارش سیاحان خارجی از عصر صفوی تا قاجار و یافته‌های کتیبه‌ای و باستان‌شناسی دو سده اخیر. شاهنامه فردوسی یکی از این منابع مهم است با گستردگی و تنوع بیشتری این سنت را ذکر کرده است. در این مقاله شاهد‌های شاهنامه آورده و با با منابع دیگر مقایسه و بررسی شده است. روایت ویس‌ورامین اضافه شده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Variety of Ancient Iranian Burial based on Šāh-nāma

نویسنده [English]

  • Cyrus Nasrollahzadeh
Department of Ancient Iranian Culture and Languages, Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

For a logical perception of religious studies it is very important to pay attention to the life customs. One of these issues in ancient Iranian religion, especially Zoroastrian religion, is the type of burial which has been in the Zoroastrian religion, since the presence of Iranians in Central Asia and then entering the Iranian plateau up to the beginning of the 1stPahlavi monarch, "exposure burial". The latter term means putting the dead body in the open air, and after removing the flesh and skin, the bones are placed in a special place known as “bone-receptacle, ossuary” (MP. astōdān NP. stōdānستودان ). Important sources regarding this type of burial in Zoroastrian religious books, namely Avesta and its jurisprudential section, Pahlavi Zoroastrian jurisprudence and legal sources which are related to the third and fourth centuries of H., reports of Greek and Roman historians and Syriac testimonies that have a Christian background, sources Historical and literary and sometimes jurisprudential period of Islamic Iran, Persian and Arabian, Zoroastrian living communities in Iran and India, reports of foreign travelers from Safavid to Qajar era and inscriptional and archeological findings of the last two centuries. Ferdowsī's Šāh-nāma is one of these important sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zoroastrian religion
  • burial
  • exposure
  • Sasanian
  • Ferdowsī'؛ s &Scaron؛ āh-nāma
  • Avesta
  • Vis o Rāmīn