سیر تطور شخصیت روایی روباه در حکایت‌های حیوانات از قرن 3تا قرن 9 هجری

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری .دانشکده ادبیات. دانشگاه الزهرا. تهران.ایران.

2 گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشکده، ادبیات دانشگاه الزهرا، ، تهران، ایران

چکیده

کاربرد حکایت‌های حیوانات در طول زمان به دلایل اجتماعی، تاریخی، نظام های گفتمانی یا خلاقیت راویان آنها با تغییر و تطور در مؤلفه های ساختاری همراه بوده است. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که شخصیت روباه در حکایت‌های قرن 3 تا 9 چه تغییراتی داشته و این تغییر چه تأثیری بر سیر روایی حکایت داشته است. برای دستیابی به این هدف 33 حکایت از 18 کتاب در بازه زمانی ذکر شده، انتخاب و بر اساس دیدگاه کلی روایت شناسان ساختارگرا به ویژه آراء برمون بررسی شده است. روباه در حکایت‌ها در مقابل سایر شخصیت‌ها نقشی فعال و محوری دارد و سیر تحولی را از شخصیت منفی به مثبت طی می‌کند. در برخی ازکتب قرن ششم با تفاوت‌هایی در شخصیت روباه روبه‌رو می‌شویم. در برخی از حکایت‌ها روباه حیله‌گر و منفعت طلب گاهی به چهره‌ای چاره اندیش، عاقل و فریب خورده تبدیل شده و در برخی مواقع نیز حیله‌گری ناجی می‌شود. این حیوان متأثر از جریان عرفان و تصوف بیشتر به ارزش‌های درونی پی می‌برد؛ همچنین از صورت حیوانی فاصله گرفته و عهده‌دار نقش‌های انسانی مانند وزارت و نگهبانی می-شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The evolution of the narrative character of the fox in animal stories from the 3rd to the 9th century

نویسندگان [English]

  • Mahsa Shirani 1
  • Mahbood Fazeli 2
  • nasrin faghih malek marzban 3
1 phd student of Persian language and literature.,Alzahra university. Tehran. Iran
2 , Department of Persian language and literature,Alzahra university. Tehran. Iran
3 , Department of Persian language and literature Alzahra university. Tehran. Iran
چکیده [English]

The use of animal stories over time for social, historical reasons, discourse systems or the creativity of their narrators has been associated with changes and developments in structural components. This article seeks to answer the question of what changes the character of the fox has had in the stories of the 3rd to 9th centuries and what effect this change has had on the story's narrative. To answer this question, 33 anecdotes from 19 books in the mentioned time period were selected and analyzed based on the general view of structuralist narratologists, especially Bremon's opinions. In the stories, the fox has an active and pivotal role in front of other characters and goes through a transformation process from a negative to a positive character. In some works of the 6th century, we come across differences in the character of the fox. In some stories, the cunning and self-interested fox sometimes turns into a wise, wise and deceived figure, and sometimes cunning becomes a savior. This animal, influenced by the flow of mysticism and Sufism, realizes more inner values; Also, he distanced himself from the animal form and assumed human roles such as ministry and guarding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narrative-structuralist
  • fable
  • evolution character
  • fox
  • . Claude Bremond