بررسی تطبیقی مفهوم عشق، عزلت و وحدت وجود در نگاه مولوی و اکهارت

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی‌ دکتری،‌‌ گروه‌ زبان ‌و ‌ادبیّات ‌فارسی،‌ واحد‌ تهران مرکزی، دانشگاه‌آزاد اسلامی،‌ تهران، ‌ایران

2 استادیار گروه ‌زبان ‌و ‌ادبیّات ‌فارسی،‌ واحد‌ تهران مرکزی، دانشگاه‌ آزاد‌ اسلامی، ‌تهران، ‌ایران

چکیده

وحدت وجود، اساس و بنیان همة مکاتب عرفانی است. عارف در برابر عظمت خداوند، خود را هیچ پنداشته و «نیستی» از منظر عارفان به الهیّات تنزیهی توجه دارد. «هستی» از آنِ خداست و همة پدیده‌ها، تجلی او است. با توجّه به همین تعریف می‌توان گفت که شدّت و کمال هستی او موجب «عشق» به ‌ظهور و تجلّی می‌گردد و انسان اگر به خدا معرفت پیداکند به او «عشق» می‌ورزد. عشق به خدا هم از راه‌های گوناگونی کسب می‌شود که یکی از مهمترین آنها عزلت است. مولانا و اکهارت دو عارف از دو دین مختلف با ریشة مشترک و هر دو در حوزة عرفان صاحب‌نظرند. وجود این مفاهیم عرفانی از تشابهات بی‌شمار نظام فکری مولانا و اکهارت است که در دو اثر مثنوی و سؤالات پاریسی به چشم می‌خورند. در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتاب‌خانه‌ای صورت گرفته؛ ابتدا اصطلاحات عرفانی وحدت وجود، عشق و عزلت را در مثنوی مولوی و سؤالات پاریسی دریافته و سپس به بررسی و تطبیق و بیان و شباهت‌ها و تفاوت‌های میان آنها از منظر مولانا و اکهارت پرداخته و مشخّص شد که هر دوی ایشان وحدت‌وجود را اساس وزیربنای عرفان می‌دانند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the concept of love, solitude and unity of existence in the eyes of Molavi and Eckhart

نویسندگان [English]

  • Maryam Afshar Tehrani 1
  • Aliasghar Halabi 2
  • Ahmad Khatini khiyali 2
1 PhD student, Department of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Central Tehran Branc ,Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The current research was conducted with the aim of comparative analysis of the concepts of "love-seclusion and unity of existence" in Rumi's Masnavi and Eckhart's Paris questions. This descriptive and analytical research was conducted using library sources and showed that Rumi and Eckhart consider the unity of existence as the basis and foundation of mysticism. Also, love is very important for Maulvi, although Eckhart considers love to be very important, but he praises the position of piety (solitude, seclusion, isolation) more than love.
Key words: unity of being, love, isolation, Molvi, Eckhart
 
Introduction
Rumi's Masnavi is one of the most wonderful literary works of Iran and the world and has always been criticized and analyzed throughout history, but Eckhart's Parisian questions are less known in Iran. Both Maulana and Meister Eckhart are among the most prominent mystical representatives of their religion, and the title "Maulvi" for Jalaluddin Muhammad Balkhi and "Meister" for Eckhart means mentor and sheikh in Christian mysticism, this is the confirmation of this issue. These two famous mystics, who were almost the same age but had different cultural and religious environments, and based on their worldview, they were looking for the knowledge of existence and existence, and they turned to something sacred and divine, and they share a common cultural and religious infrastructure. And there are common features and very close sympathies between them. Their main concern, as reflected in their teachings, was to pay attention to the pain and suffering of humanity and how to get rid of pain and suffering, and the audience was all of humanity. For this reason, the trans-historical and trans-religious view of these two thinkers is of high value. The breadth of spiritual and mystical teachings that these two mystics offered to humanity has brought many admirers to their destination. Therefore, the present study aims to compare the attitude of Rumi and Eckhart regarding the three important mystical keywords (love-solitude-unity of existence).
The statistical population and sample size of the works of interest in this research (Molvi's work and Eckhart's work) are as follows:
The full text of the six books of Mawlawi's Masnavi based on the corrected version of Reynolds Nicholson and the full text of the Parisian questions by Meisterhardt, which of course was originally in German and in this research, the translated version in English was used: "MASTER ECKHART,PARISIAN QUESTIONS AND PROLOGUES, Translated with an Introduction and Notes: bY ARMAND A. MAURER,  C.S.B. PONTIFICAL INSTITUTE OF MEDIAEVAL STUDIES TORONTO, CANAD"
 
Research Methodology
The method of this research is descriptive-analytical and using library sources, and in fact, it is related to research units such as words, sentences, verses, or interpretations and the like, and these items are considered as "data". they become First, he carefully studied the data and after processing and defining the scope of the work and analyzing the content, he found the commonalities and differences of the findings about the three concepts of unity, love, solitude in the spiritual Masnawi and Parisian questions. The data is interpreted.
 
Discussion and conclusion
According to the conducted studies, it can be said: the functions that Molavi listed for "love" are far more than those estimated by Eckhart. The centrality of Masnavi is love. In Masnavi, Rumi talks more about the lover and discusses love as a passionate force, and sometimes in Rumi's thinking, love is like God. Its first story "The Story of a King Falling in Love with a Concubine" begins with love, and the last one, "The Three Princes and the Castle of Zat al-Soor" also ends with love, and both of them contain heavenly aspects. and the earthly aspects. He considers himself unable and shy to describe and express love. Like other mystics, Eckhart considers "love" to be very important, but he praises the status of devotion (seclusion, isolation, isolation) more than love.
Also, it seems that both of them pay a lot of attention to the mystical concept of "seclusion" and the generalities are the same for both of them, that is, they both believe that cutting from creation is a way to reach God, but they differ from each other in details. Maulana considers seclusion and solitude to be very necessary for self-improvement and self-cultivation, and in several anecdotes he has confirmed this issue, but he also pays attention to the hadith "La Rehbaniyeh fi-Islam" and in several anecdotes the importance of "conversation" It has been paid.If Ekhart considers isolation to be equivalent to the poverty of the soul, which is one of the characteristics of the death of attributes, he considers freedom from oneself to be unity with God.According to the multiplicity of semantic sharing and the connection between the three concepts of unity, love and solitude, we can draw the following conclusion: the way to reach the unity of existence, which is a general concept in mysticism, is love for God, and this love comes in various ways. It turns out that one of the most important of them is isolation. It is very clear that in order to reach God, a mystic must pay special attention to these three concepts and concepts that have a similar meaning in order to be able to pass the levels of excellence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • unity of being
  • love
  • isolation
  • Molvi
  • Eckhart
احمدتوبی، مظاهر(1396)، «انقطاع: طریق بازگشت نَفْس به اتحاد دوباره با ذات الهی از نظر مایستر اکهارت»، ادیان و عرفان، سال پنجاهم، شمارة دوم، صص 200-179
اکهارت، مایستر (1388)، «آموزه­های مایستر اکهارت دربارة آغاز و انجام انسان»، ترجمة رونالد پیچ، جاویدان خرد، دورة6، شمارة3، صص 83-53
بحرانی، اشکان؛ کاکایی، قاسم (1389)، آینه­های نیستی؛ الهیات سلبی در آثار مولانا و مایستر اکهارت، تهران، علم.
زمانی، کریم (1383)، میناگر عشق؛ شرح موضوعی مثنوی معنوی، مولانا جلال­الدین محمد بلخی»، چاپ دوم، تهران، نشرنی.
توران، امداد (1389)، «انقطاع تا فنا در اندیشة اکهارت»، هفت­آسمان، دورة دوازدهم، شمارة چهل­وششم، صص 34-7
خدادادی، محمد؛ کهدویی، محمدکاظم (1391)، «تجلی نظریة وحدت وجود در اشعار عمان سامانی با نگاهی به آرای شمس تبریزی و مولوی»، مطالعات عرفانی، شمارة 16، صص138-107
رادفر، ابوالقاسم؛ پاک‌نهاد، محمد (1392)، «وحدت ساختاری واژگانی جمله‌های همسانی یکی از الگوهای نحوی موسیقی آفرین در مثنوی»، کهن‌نامة ادب پارسی، شمارة 2، صص 67-47
زندی، حاتم (1392)، «بررسی عناصر داستانی در حکایات جانور محور مثنوی مولوی» کهن‌نامة ادب پارسی، شمارة اول، صص 52-29
علمی، قربان- بابابیگلو، فاطمه (1394)، «وارستگی از دیدگاه مولوی و اکهارت»، عرفان اسلامی، سال دوازدهم، شمارة چهل­وششم، صص100-78
صادقی، معصومه (1397)، «وحدت و کثرت ادیان با رویکرد عرفانی در مثنوی مولوی»، عرفان اسلامی، سال چهاردهم، شمارة پنجاه­وششم، صص 341-326
ضیایی، انور (1389)، «تقابل عقل و عشق در مثنوی مولانا و حدیقه سنایی»، اندیشة ادبی، دورة دوم، شمارة چهارم، صص 140 -119
کاکایی، قاسم (1380)، «وحدت­وجود: تجربه، تعبیر، تمثیل»، اندیشة دینی، دورة دوم، شمارة چهارم، صص 112-79
کاکایی، قاسم (1386)، «نیستی و کارکرد آن در مباحث الهیات در نگاه مولانا و مایستر اکهارت»، نامة حکمت، سال پنجم، شمارة دوم، صص66-39
کاکایی، قاسم؛ بحرانی، اشکان (1388/الف)، «بررسی و نقد دیالکتیک تعالی و حلول از دیدگاه مولانا و مایستر اکهارت»، فلسفة دین، صص 28-5
کاکایی، قاسم؛ بحرانی، اشکان (1388/ب)، «همانستی نفس و الوهیت از دیدگاه مولانا و اکهارت»، قبسات، دورة چهاردهم، شمارة پنجاه­وچهارم، صص158-129
کاکایی، قاسم - بحرانی، اشکان (1390)، «فنای صفاتی از دیدگاه مولانا و مایستر اکهارت»، جستارهایی در فلسفه و کلام، صص 176- 147
کاکایی، قاسم (1391)، وحدت­وجود به روایت ابن­عربی و مایستر اکهارت، چ پنجم، تهران: هرمس.
کیایی، فاطمه (1394)، «بی­اعتنایی به احکام و شعایر عبادی: اتهامی علیه مایستراکهارت»، پژوهش­های ادیانی، سال سوم، شمارة پنجم، صص 77-49
مصاحب، غلامحسین (1391)، دایره­المعارف فارسی مصاحب (3جلدی)، ج اول، چاپ هفدهم، تهران: امیرکبیر.
مولوی، جلال­الدین محمد (1389)، کلیات شمس، تصحیح بدیع­الزمان فروزانفر، چ پنجم، تهران: امیرکبیر.
مولوی، جلال­الدین محمد (1376مثنوی معنوی، تصحیح رینولدالین نیکلسون، تهران: ققنوس.
نظری، ماه (1395)، «بیان وحدت شگردهای تمثیلی در مثنوی معنوی»، تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی، شمارة پیاپی: سی­ام، صص168-151
 
References
Meister Eckhart (1974). , parisian Questions and prologues Trans, and intro. Armand A. Maurer (Toronto: pontifical Institute of mediaeval Studies.
Meister Eckhart (1994),. Selected Writings, Selected and Translated by Oliver Davies, England, the Penguin Grou. » Meister Eckharts Lehre vom Ursprung und Ziel des Menschen «