اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

یوسف محمدنژاد عالی زمینی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

mnezhad.ygmail.com
88046891-3