اعضای هیات تحریریه

سردبیر

ابوالقاسم رادفر

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

.www.ihcs.ac.ir/Pages/Features/StaticPage.aspx?id=94
agradfaryahoo.com
.