اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

یوسف محمدنژاد عالی زمینی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

mnezhad.ygmail.com
88046891-3

سردبیر

یوسف محمدنژاد عالی زمینی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار پژوهشکده ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

mnezhad.ygmail.com
88608396

اعضای هیات تحریریه بین المللی

نامیر کاراخلیلوویچ

استاد دانشگاه سارایوو

www.ff.unsa.ba/index.php/en/teaching-staff-ori/579-prof-dr-namir-karahalilovic
namir.karahalilovicgmail.com
0000-0002-1308-814X

فوجیی موریو

ادبیات فارسی استاد - دانشگاه مطالعات خارجی توکیو

www.tufs.ac.jp/ts/personal/fujiim/index.html
fujii.moriogmail.com
0000-0001-9751-4099

اعضای هیات تحریریه

داوود اسپرهم

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی

d_sparhamyahoo.com
0000000

h-index: .  

سعید بزرگ بیگدلی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

.
bozorghsmodares.ac.ir

تقی پورنامداریان

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

.
namianihcs.ac.ir

h-index: .  

کاظم دزفولیان

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی

.
k_dezfoulianzsbu.ac.ir

h-index: .  

ابوالقاسم رادفر

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

.
agradfaryahoo.com
.

عبدالحسین فرزاد

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

.
a_h_farzadyahoo.com
.

روح‌انگیز کراچی

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

.
r_karachiyahoo.com
.

h-index: .  

زهرا پارساپور

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

.
parsapoorihcs.ac.ir
0000000

h-index: .  

فاطمه مدرسی

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آذربایجان غربی

.
fatemeh.modarresiyahoo.com
.

h-index: .  

روح الله هادی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

.
rhadiut.ac.ir
.

h-index: .  

رحمان مشتاق مهر

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

.
r.moshtaghmehrgmail.com

محمدرضا غلامرضایی

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی

kohannamegmail.com

سیدعلی اصغر میرباقری فرد

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

a.mirbagherifardgmail.com

عباسعلی وفایی

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی

a_a_vafaieyahoo.com

مصطفی گرجی

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

.
gorjim111yahoo.com

احمد رضایی جمکرانی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم

a52_2006yahoo.com

قدرت الله قاسمی پور

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه چمران اهواز

gh.ghasemipouryahoo.com

یوسف محمدنژاد عالی زمینی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/literature/fa/page/312/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
mnezhad.ygmail.com

دبیر تخصصی

عیسی امن خانی

زبان و ادبیات فارسی دانشیارگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گلستان

amankhani27yahoo.com

ویراستار انگلیسی

علی دباغ

زبان و ادبیات انگلیسی هیات علمی گروه زبان های خارجی دانشگاه گنبد کاووس

profs.gonbad.ac.ir/dabbagh
alidabbaghgonbad.ac.ir

سرویراستار

رضا حسینی

فلسفه سر ویراستار نشریات علمی - پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ezahosseini.rhgmail.com

ویراستار ارشد

معصومه پوراسدیان

ویراستار ارشد

kohannamegmail.com

محبوبه قاسمی ایمچه

سرویراستار

kohnyahoo.com