نویسنده = رقیه فراهانی
اقسام و توابع مسمط در شعر فارسی

دوره 8، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 39-62

ابوالقاسم رادفر؛ علیرضا فولادی؛ زهرا پارساپور؛ رقیه فراهانی


تزریق در شعر عصر صفوی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 109-139

.

رقیه فراهانی؛ علیرضا فولادی