نویسنده = زهرا روحانی راوری
تحلیل شخصیت‌ رستم و اسفندیار بر اساس عنصر کشمکش

دوره 13، شماره 1، مرداد 1401

10.30465/cpl.2021.6519

زهرا روحانی راوری؛ حسینعلی قبادی؛ سعید بزرگ بیگدلی؛ مصطفی موسوی