کلیدواژه‌ها = عطاملک جوینی
نمودهای برجستة هویت ایرانی در تاریخ جهانگشای جوینی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 53-68

محمد علیجانی؛ سعید بزرگ بیگدلی


تاریخ جهانگشای جوینی و بررسی جنبه‌های تراژیک آن با رهیافت نوع‌شناسی ادبی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 1-14

نعمت‌الله ایران‌زاده؛ عبدالله حکیم؛ سید‌علی دسپ


بازتاب شاهنامه در تاریخ جهانگشای جوینی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 101-112

مرتضی مقصودی؛ ابوالقاسم رادفر