مولانا و هویت انسانی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

چکیده

هویت/ Identit، چیستى هر چیزى است، اما در مورد آدمی «هویت»، مجموعه‌ای از خصوصیت­های پایداری است که به اعتبار آن یک فرد انسانی از دیگران متمایز می‌شود. افراد انسانی وقتی در یک میدان تعامل گروهی/قومی قرار می­گیرند هویت تازه­ای به نام «ما» کسب می­کنند. هویت جمعی با دیالکتیک میان فرد و اجتماع شکل می­گیرد؛ طوری که احساس امنیت به فرد انسانی می­دهد. هویت­های فردی و اجتماعی در جامعة جهانی شده، چندان کارآمد نیستند؛ لذا آدمی در جهان امروز نیازمند هویتی فراتر از هویت فردی و قبیله­ای/قومی/زبانی است تا به دستاویز آن بتواند در جامعه­ای به گسترة جهان، احساس امنیت کند. در جهان امروز این هویت گسترده را -که می­توان «هویت انسانی»  نامید- بیش از دنیای گذشته نیاز داریم. یکی از راه های وصول به «هویت انسانی» که به استعانت از آن می­توان امنیتی جهانی را توقع داشت «عرفان» و آموزه­های جهان شمول آن است. اگر میدان عواطف، احساسات و خواسته­های بشری را در نگرشی عرفانی تعریف کنیم، به اجتماع انسانی مطلوب­تری می­رسیم. اجتماعی که با آموزه­هایی چون؛ عدم آزمندی، وحدت­گرایی، رواداری و صلح اندیشی در صدد رفع تمایزات و تاکید بر اخوتی فراتر از قومیت و ملیّت دارد.

تازه های تحقیق

.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • داوود اسپرهم
چکیده [English]

.

آیتی، عطا؛ ۱۳۸۰ «جستجوی هویت در شعر عرفانی فارسی» (برخورد روانشناختی با پدیده هویت در آثار مولوی)، فصلنامة مطالعات ملی. ش ۸

احمدی،حمید؛ ۱۳۸۲« هویت ملی ایرانی: بنیادها، چالشها و بایسته ها»، نامة پژوهش فرهنگی، سال هفتم (دورة جدید تابستان). ش ۶

برگر، پیتر؛ ۱۳۸۱ «ذهن بی خانمان ، نوسازی و آگاهی»، مترجم: ساوجی، محمد. نشر نی
پاپکین، ریچارد و استراوول، آوروم؛ ۱۳۷۷«کلیات فلسفه» مترجم: مجتبوی، جلال الدین. انتشارات حکمت.
تاجیک، محمد رضا؛ ۱۳۸۴«روایت غیریت و هویت در میان ایرانیان»، تهران. نشر فرزان
سیدامامی، سیدکاووس؛«یکپارچگی ملی و رشد هویت های قومی» آدرس اینترنتی:
سعدی شیرازی، مصلح الدین، ۱۳۷۸«گلستان». تصحیح یوسفی، غلامسین. انتشارات خوارزمی.
شیخ بهایی؛ ۱۳۶۱«کلیات اشعار» به تصحیح سعید نفیسی. نشر چکامه،
صفارحیدری، حجت و بخشی، نرگس؛۱۳۹۰ «تاملی انتقادی بر رویکرد اگزیستانسی سورن کی­یرکه گور به دین و کاربردهای آن برای تربیت دینی» مجلة کاوش­های دینی، سال سوم. ش ۶
کریمی، جلیل؛ محمدپور،احمد؛ قادری،صلاح الدی؛ ۱۳۹۱«جامعه شناسی و مشکلة هویت ایران»(فراتحلیلی از مطالعات نظری و پژوهشی هویت)، مجلة مطالعات ملی. ش ۴۹
کی­یرکه گور، سورن؛ ۱۳۷۶ «ترس و لرز»، مترجم: فاطمی، محسن. نشر دفتر مطالعات دینی هنر(سوره).
گل محمدی، احمد؛ ۱۳۸۰ «جهانی شدن و بحران هویت» ، مجلة مطالعات ملی، ش ۱۰
ملکیان، مصطفی؛ «هویت پویا و هویت ایستا» جستارهایی در باب فرهنگ و زندگی، سایت نیلوفر.
مولوی، جلال الدین محمد؛ ۱۳۷۶ «مثنوی معنوی» تصحیح سروش، عبدالکریم. انتشارات علمی-فرهنگی 
نوذری،حسین علی؛ ۱۳۸۵«نگاهی تحلیلی به روند تحول مفهوم هویت در قالب­های سه گانة هویت سنتی، مدرن و پست مدرن»،  مجله مطالعات ملی. ش ۲۶
هال، استوارت؛ ۱۳۸۳ «هویت های قدیم و جدید، قومیت های قدیم و جدید»، مترجم وقفی پور، شهریار.  فصلنامة مطالعات ملی. ش ۲۴
یوسفی، علی؛ ۱۳۸۰ «روابط بین قومی و تاثیر آن بر هویت ملی اقوام در ایران»، فصلنامة مطالعات ملی سال دوم،  ش ۸
آیتی، عطا؛ ۱۳۸۰ «جستجوی هویت در شعر عرفانی فارسی» (برخورد روانشناختی با پدیده هویت در آثار مولوی)، فصلنامة مطالعات ملی. ش ۸

احمدی،حمید؛ ۱۳۸۲« هویت ملی ایرانی: بنیادها، چالشها و بایسته ها»، نامة پژوهش فرهنگی، سال هفتم (دورة جدید تابستان). ش ۶

برگر، پیتر؛ ۱۳۸۱ «ذهن بی خانمان ، نوسازی و آگاهی»، مترجم: ساوجی، محمد. نشر نی
پاپکین، ریچارد و استراوول، آوروم؛ ۱۳۷۷«کلیات فلسفه» مترجم: مجتبوی، جلال الدین. انتشارات حکمت.
تاجیک، محمد رضا؛ ۱۳۸۴«روایت غیریت و هویت در میان ایرانیان»، تهران. نشر فرزان
سیدامامی، سیدکاووس؛«یکپارچگی ملی و رشد هویت های قومی» آدرس اینترنتی:
سعدی شیرازی، مصلح الدین، ۱۳۷۸«گلستان». تصحیح یوسفی، غلامسین. انتشارات خوارزمی.
شیخ بهایی؛ ۱۳۶۱«کلیات اشعار» به تصحیح سعید نفیسی. نشر چکامه،
صفارحیدری، حجت و بخشی، نرگس؛۱۳۹۰ «تاملی انتقادی بر رویکرد اگزیستانسی سورن کی­یرکه گور به دین و کاربردهای آن برای تربیت دینی» مجلة کاوش­های دینی، سال سوم. ش ۶
کریمی، جلیل؛ محمدپور،احمد؛ قادری،صلاح الدی؛ ۱۳۹۱«جامعه شناسی و مشکلة هویت ایران»(فراتحلیلی از مطالعات نظری و پژوهشی هویت)، مجلة مطالعات ملی. ش ۴۹
کی­یرکه گور، سورن؛ ۱۳۷۶ «ترس و لرز»، مترجم: فاطمی، محسن. نشر دفتر مطالعات دینی هنر(سوره).
گل محمدی، احمد؛ ۱۳۸۰ «جهانی شدن و بحران هویت» ، مجلة مطالعات ملی، ش ۱۰
ملکیان، مصطفی؛ «هویت پویا و هویت ایستا» جستارهایی در باب فرهنگ و زندگی، سایت نیلوفر.
مولوی، جلال الدین محمد؛ ۱۳۷۶ «مثنوی معنوی» تصحیح سروش، عبدالکریم. انتشارات علمی-فرهنگی 
نوذری،حسین علی؛ ۱۳۸۵«نگاهی تحلیلی به روند تحول مفهوم هویت در قالب­های سه گانة هویت سنتی، مدرن و پست مدرن»،  مجله مطالعات ملی. ش ۲۶
هال، استوارت؛ ۱۳۸۳ «هویت های قدیم و جدید، قومیت های قدیم و جدید»، مترجم وقفی پور، شهریار.  فصلنامة مطالعات ملی. ش ۲۴
یوسفی، علی؛ ۱۳۸۰ «روابط بین قومی و تاثیر آن بر هویت ملی اقوام در ایران»، فصلنامة مطالعات ملی سال دوم،  ش ۸
آیتی، عطا؛ ۱۳۸۰ «جستجوی هویت در شعر عرفانی فارسی» (برخورد روانشناختی با پدیده هویت در آثار مولوی)، فصلنامة مطالعات ملی. ش ۸

احمدی،حمید؛ ۱۳۸۲« هویت ملی ایرانی: بنیادها، چالشها و بایسته ها»، نامة پژوهش فرهنگی، سال هفتم (دورة جدید تابستان). ش ۶

برگر، پیتر؛ ۱۳۸۱ «ذهن بی خانمان ، نوسازی و آگاهی»، مترجم: ساوجی، محمد. نشر نی
پاپکین، ریچارد و استراوول، آوروم؛ ۱۳۷۷«کلیات فلسفه» مترجم: مجتبوی، جلال الدین. انتشارات حکمت.
تاجیک، محمد رضا؛ ۱۳۸۴«روایت غیریت و هویت در میان ایرانیان»، تهران. نشر فرزان
سیدامامی، سیدکاووس؛«یکپارچگی ملی و رشد هویت های قومی» آدرس اینترنتی:
سعدی شیرازی، مصلح الدین، ۱۳۷۸«گلستان». تصحیح یوسفی، غلامسین. انتشارات خوارزمی.
شیخ بهایی؛ ۱۳۶۱«کلیات اشعار» به تصحیح سعید نفیسی. نشر چکامه،
صفارحیدری، حجت و بخشی، نرگس؛۱۳۹۰ «تاملی انتقادی بر رویکرد اگزیستانسی سورن کی­یرکه گور به دین و کاربردهای آن برای تربیت دینی» مجلة کاوش­های دینی، سال سوم. ش ۶
کریمی، جلیل؛ محمدپور،احمد؛ قادری،صلاح الدی؛ ۱۳۹۱«جامعه شناسی و مشکلة هویت ایران»(فراتحلیلی از مطالعات نظری و پژوهشی هویت)، مجلة مطالعات ملی. ش ۴۹
کی­یرکه گور، سورن؛ ۱۳۷۶ «ترس و لرز»، مترجم: فاطمی، محسن. نشر دفتر مطالعات دینی هنر(سوره).
گل محمدی، احمد؛ ۱۳۸۰ «جهانی شدن و بحران هویت» ، مجلة مطالعات ملی، ش ۱۰
ملکیان، مصطفی؛ «هویت پویا و هویت ایستا» جستارهایی در باب فرهنگ و زندگی، سایت نیلوفر.
مولوی، جلال الدین محمد؛ ۱۳۷۶ «مثنوی معنوی» تصحیح سروش، عبدالکریم. انتشارات علمی-فرهنگی 
نوذری،حسین علی؛ ۱۳۸۵«نگاهی تحلیلی به روند تحول مفهوم هویت در قالب­های سه گانة هویت سنتی، مدرن و پست مدرن»،  مجله مطالعات ملی. ش ۲۶
هال، استوارت؛ ۱۳۸۳ «هویت های قدیم و جدید، قومیت های قدیم و جدید»، مترجم وقفی پور، شهریار.  فصلنامة مطالعات ملی. ش ۲۴
یوسفی، علی؛ ۱۳۸۰ «روابط بین قومی و تاثیر آن بر هویت ملی اقوام در ایران»، فصلنامة مطالعات ملی سال دوم،  ش ۸